Geomorfologische Kaart Nederland beschikbaar bij PDOK

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse bodem en ondergrond. De BRO behoort, net als gegevens over topografie, adressen, gebouwen en personen, tot het stelsel van basisinformatie van Nederland. Wageningen Environmental Research (Alterra) stelt als partner van de BRO de Geomorfologische Kaart van Nederland als open data beschikbaar voor gebruik. Tot nu toe was deze kaart niet vrij toegankelijk voor het publiek. Dankzij financiering van de ministeries van EZ en IenM wordt het mogelijk om via PDOK de kaart gratis in te zien en op te vragen. Zowel bedrijven als overheden kunnen zo efficiënter opereren en hun dienstverlening verbeteren.

Enige land ter wereld

De Geomorfologische Kaart van Nederland is een uniek product: Nederland is het enige land ter wereld met een landsdekkende en gedetailleerde geomorfologische kaart. Niet alleen geeft de kaart informatie over reliëf, ontstaanswijze en ouderdom, maar daarnaast wordt aanvullende informatie gegeven over afwijkende geologische afzettingen in de bovengrond, eventuele bijzonderheden in het reliëf en er wordt beschreven of de landvorm onder invloed staat van actieve geomorfologische processen zoals stuivende kust- en landduinen en sedimentatie en erosie in langs de grote rivieren en op slikken en schorren. Dankzij de beschikbaarheid van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) kan het landschap steeds beter geïnterpreteerd worden en kunnen de grenzen tussen de verschillende geomorfologische eenheden zeer nauwkeurig worden vastgesteld.

Gidsmodel

De geomorfologische kaart wordt onder meer gebruikt om gidsmodellen af te leiden die een handelingsperspectief bieden voor klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkeling. In concreto betekent dat dat gidsmodellen het belang van de bodem en ondergrond accentueren, dat ze het ontwikkelproces structureren en dat ze voorzien in suggesties voor concrete ruimtelijke maatregelen. Voor archeologie geeft de kaart informatie over de kans of archeologische resten al dan niet zijn aangetast door grondbewerking en graafwerkzaamheden. Verder zijn de gegevens van belang voor de Omgevingswet en de ordening van de ondergrond (STRONG). De BRO voldoet aan de Europese richtlijn INSPIRE voor een geïntegreerd milieubeleid. En tenslotte speelt de kaart een belangrijke rol voor onderzoek, onderwijs en educatie.

URL’s

De Geomorfologische kaart wordt gepubliceerd op de geodatavoorziening van de rijksoverheid Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK).

De kaart is zowel als webservice en als downloadfile beschikbaar.

  • WMS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/geomorfologischekaart50000/wms?request=GetCapabilities
  • WMTS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/wmts?request=GetCapabilities&service=WMTS
  • TMS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/tms/1.0.0/geomorfologischekaart50000/EPSG:28992
  • WFS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/geomorfologischekaart50000/wfs?request=GetCapabilities
  • Atomfeed: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/geomorfologischekaart50000/atom/geomorfologischekaart50000.xml

De kaart kan ook worden gevonden via het Nationaal Georegister of via data.overheid.nl.

Uitgebreide informatie over de legenda is te vinden op http://legendageomorfologie.wur.nl/.