Dataset: Basisregistratie Ondergrond (BRO)

De BRO bevat gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. De gegevens zijn onderverdeeld in ‘registratieobjecten’, zoals een Geotechnisch sondeeronderzoek, Bodemkundig boormonsterbeschrijving en Grondwatermonitoringput

Omschrijving

Over de Basis Registratie Ondergrond (BRO) PDOK

Grote opgaven als energietransitie, klimaatadaptatie, woonopgave en economische groei, hebben enorme impact op de directe leefomgeving - niet alleen boven, maar ook ónder de grond. Al deze opgaven hebben te maken met het gebruik van de ondergrond. Niet alles kan op dezelfde plek. Het is dus essentieel om een ruimtelijk en integraal inzicht te krijgen in de ondergrond. Voor een goed beleid en beheer. Fundament hiervoor zijn eenduidige, betrouwbare data en informatie over de ondergrond van Nederland. Daarom wordt gewerkt aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een centrale registratie met publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond. Overheden leggen voor dezelfde objecten dezelfde, betrouwbare, algemene gegevens vast. Vanuit één centrale digitale plek, de landelijke voorziening, kunnen gebruikers gegevens opvragen voor informatie over bodem en ondergrond. Op de datasets kunnen ook rekenprogramma’s en modellen uitgevoerd worden.

Korte introductie film:

Hoe werkt de BRO?


Introductie Basisregistratie Ondergrond

De registratieobjecten worden de komende jaren in vier tranches ingevoerd.

Wie maakt er gebruik van?

Allerlei overheidsorganisaties en niet-overheden gebruiken Bodem en Ondergrondinformatie zoals Overheden en Niet-overheden. Niet-overheden zoals bouwbedrijven hebben behoefte aan informatie over de bodemopbouw. De gegevens in de BRO zijn eerder verzameld met een concreet doel, zoals het bouwen van een weg, het aanleggen van een dijk of het aanvragen van een vergunning. Naast dit doel is meestal ook de plek bekend waar de gegevens zijn verzameld, in de vorm van X-, Y- en Z-coördinaten. Soms gaan de gegevens over één tijdstip, zoals de uitkomst van een geotechnische sondering, soms over verschillende tijdstippen, zoals bij het monitoren van de grondwaterstand.

Wijze van inwinnen

De gegevens in de BRO zijn afkomstig van verschillende Bronhouders. Dit zijn meer dan 450 organisaties, zoals gemeenten, provincies, waterschappen, het ministerie van Economische Zaken (EZ), Rijkswaterstaat en organisaties als Staatsbosbeheer.

Terugmelden

Twijfel je aan de juistheid van bepaalde gegevens in de Landelijke Voorziening BRO? Laat het ze weten met een BRO terugmelding.

Data

Iedere tranche kunnen overheden (bestuursorganen) gegevens over nieuwe registratieobjecten toevoegen aan de BRO. De eerste tranche is in 2018 ingegaan. Daarmee zijn 3 registratieobjecten aan de BRO toegevoegd:

• Grondwatermonitoringsput
• Geografische sondeeronderzoek
• Bodemkundige Boormonsterbeschrijving

De tweede tranche gaat in op 1 januari 2020. Dan komen de volgende registratieobjecten in de BRO:

• Geotechnische Boormonsterbeschrijving
• Geotechnische Boormonsteranalyse
• Bodemkundige wandbeschrijving
• Modellen: Bodemkaart, Geomorfologische kaart, REGIS II (Hydrogeologisch model), GeoTOP, DGM (Digitaal Geologisch Model)

Planning

Op dit moment wordt er gewerkt aan de tweede tranche waarin acht nieuwe registratieobjecten aan de BRO zullen worden toegevoegd (ambitie per 1 januari 2020). De inhoud per tranche is te zien op de vernieuwde (1 juli 2019) BRO website.

 

Wat zit er niet in de BRO?

• Kabels en leidingen. Het Kadaster verstrekt gegevens over de ligging van kabels en leidingen (via KLIC).
• Riolering. Informatie over de ligging van rioolstelsels en bijbehorende aansluitleidingen (leidingen tussen het rioolstelsel en riool op particulier terrein) worden door gemeenten bijgehouden.
• Archeologie. Archis is een databank waarin gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen vanaf de prehistorie tot in de nieuwe tijd zijn opgeslagen.
• Niet gesprongen explosieven. Informatie over niet gesprongen explosieven is opgenomen in explosievenrisicokaarten.
• Ondergrondse topografie. Informatie over de ondergrondse constructies zoals parkeergarages en metrostations zijn te vinden in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en ondergrondse constructies als ondergrondse afvalcontainers en water- en gasputten voor ondergrondse leidingstelsels zijn opgenomen in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Webservices en downloads

Op dit moment zijn delen van de datasets beschikbaar, de zogenaamde Kensets. De data is te downloaden als XML/GML via ATOM services en te gebruiken in Kaarttoepassingen middels de WMS en WFS-mapservices. De Bodemkaart en Geomorfologische kaart zijn beschikbaar als TMS en WMTS webservices via PDOK. Op dit moment is TMS het meest veelzijdige protocol dat al in de praktijk wordt ingezet. Het ondersteund eigen scalesets en coördinaatsystemen (vastgelegd in XML). WMTS versie 1.0.0 is in 2010 door het OGC gepubliceerd.

WMTS

Een WMTS (OGC standaard) is een Web Map Tile Service. Met deze service haal je snel de kaart binnen als plaatjes.

TMS (OSGeo)

Een Tile Map Service stuurt in plaats van data plaatjes van de kaart, zoals bij WMTS.

Geomorfologische Kaart (TMS)

 

Meer informatie over de downloads vind je onder het tabblad Downloads. De webservices vind je onder het tabblad “Geoservices”. Ook kun je de data inzien via de PDOK viewer.

Vragen

Vragen over de BRO kun je stellen op het BRO-Servicedesk . Op het geoforum kun je ook uw vragen kwijt over de webservices en downloads van PDOK. Je mag PDOK ook direct mailen via beheerpdok@kadaster.nl.

Heb je (of maak je) een mooie toepassing v.w.b. het gebruik van de BRO? Dan horen wij dat graag! Stuur dan een mail naar beheerpdok@kadaster.nl.