Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Ministerie van EZ ontsluit BRP Gewaspercelen en NOK 2012

Afgelopen weekend is de dataset BRP Gewaspercelen gereleased. Beschikbaar zijn een WMS, WMTS, TMS, WFS en een download service via Atomfeed. Verder is ook de dataset Natuurmeting Op Kaart 2012 (NOK) in productie gebracht. Geserveerd worden de webservices WMS en WFS en een download service via Atomfeed

BRP Gewaspercelen

De Basis Registratie Percelen (BRP) is een landelijke registratie van Dienst Regelingen (DR) van het Ministerie van Economische Zaken. DR registreert het gebruik van gewaspercelen door agrarisch ondernemers en de topografie van de percelen. Per landbouwperceel bevat de BRP informatie over de gebruiker, de gebruikstitel, het gewas, de oppervlakte, wijzigingsdatum, het mestnummer en de geografische ligging.

Het bestand BRP Gewaspercelen is een selectie van informatie uit deze BRP en bevat alleen de geometrie en het gewas. Deze selectie is door DR als open data aangewezen en vanaf nu beschikbaar via PDOK door middel van webservices en een downloadservice van voorgaande jaren. De grenzen van de landbouwpercelen zijn gebaseerd op het Agrarisch Areaal Nederland (AAN). De gebruiker van het perceel dient jaarlijks zijn gewaspercelen in te tekenen en aan te geven welk gewas wordt geteeld op het betreffende perceel.

DR gebruikt de gewasperceelsinformatie voor de uitvoering van het mestbeleid, het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de subsidieregelingen voor agrarisch natuurbeheer. Ook verstrekt de perceelsgegevens aan andere diensten en overheden als de Dienst Landelijk Gebied, Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit (controle en handhaving, dierziektencrisis) en de Waterschappen (uitvoering Lozingenbesluit open teelt en veehouderij).

NOK 2012

NOK wordt uitgegeven door Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het Ministerie van Economische Zaken. De Natuurmeting Op Kaart met peildatum 1 januari 2012 biedt een overzicht van de voortgang van de EHS. De NOK -systematiek levert een belangrijke bijdrage aan de besprekingen tussen Rijk en provincies over deze EHS. Via PDOK werden de kaarten van NOK 2007, NOK 2010 en NOK 2011 reeds eerder beschikbaar gesteld. Bij één van de volgende releases van PDOK zullen ook de bestanden en services van de Natuurmeting op Kaart 2013 gepubliceerd gaan worden.

Datum: 
maandag, 23 september, 2013 - 05:15