Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Historie

Het programma Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) ontstond eind 2007 uit de wens van vijf partners: de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, Rijkswaterstaat, het Kadaster en Geonovum.

Spring binnen de pagina direct naar:

Eerste voorstel

De partners stelden gezamenlijk een eerste voorstel op, geïnspireerd door de GIDEON beleidsnota, die in november 2007 werd ingediend bij het Programma Vernieuwing Rijksdienst (PVR). In de GIDEON beleidsnota stond beschreven dat samenwerking op het gebied van geo-informatie tot betere dienstverlening en efficiency binnen de Rijksoverheid zou kunnen leiden.

Goedkeuring financiering

Het voorstel, om te komen tot het programma PDOK, werd door de samenwerkende partners uitgewerkt en van een business case voorzien. Het directeurenoverleg, bestaande uit alle partnerorganisaties, stemde in september 2008 in met het voorstel. Hierna werd het definitief ingediend bij het Programma Vernieuwing Rijksdienst. Eind 2008 keurde het Programma Vernieuwing Rijksdienst de medefinanciering voor het projectvoorstel goed.

Plateau I – start programma

In april 2009 ging de kwartiermakersfase Publieke Dienstverlening Op de Kaart van start. Hierin werd de basis gelegd voor de uitvoering van het eerste plateau van het PDOK programma. De kwartiermakersfase werd op 1 oktober afgesloten met een samenwerkingsovereenkomst tussen de partners. Hierna startte een programmateam direct met de uitvoeringsfase: Plateau I. Geonovum begeleidde dit samenwerkingsproces. Het programma werd uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM), die een coördinerende taak heeft op het gebied van geo-informatie.

Ontwikkeling motor

In 2010 werd de motor van de PDOK-voorziening ontwikkeld. Ook brachten de PDOK-partners samen de eerste zes dataservices in de lucht: de BRT Achtergrondkaart, de Topografische Kaart 1:10.000 (TOP10NL), Bestuurlijke Grenzen, de Natuurbeschermingsgebieden binnen de Natura 2000-regeling en de Geocodeerservice. De zesde service: Bekendmakingen, ontwikkelde PDOK voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met behulp van een eveneens door PDOK ontwikkelde viewer, moest een burger via Overheid.nl, precies kunnen zien waar in zijn woonwijk welke vergunningen werden afgegeven.

Plateau II – winkel open

Begin 2011 werd de motor van de PDOK voorziening ondergebracht in de productieomgeving van PDOK bij het Kadaster. Het PDOK-programma ging zich in 2011 richten op de ontsluiting van de geo-basisregistraties (met name de Basisregistratie Topografie en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en op een tijdige realisatie van de verplichtingen die voortvloeiden uit het Europese programma INSPIRE. In september 2011 ging PDOK officieel open. Alle overheden konden vanaf dit moment aansluiten en gebruik maken van PDOK. Op dat moment serveerde PDOK al ruim twintig dataservices.

Plateau III – open data

In 2012 ging Plateau III van start met een verdere uitbreiding van het aantal datasets. Dit waren er toen al ruim dertig. De meeste hiervan kwamen al snel beschikbaar als open data. Er kwamen twee dienstenniveaus: PDOK Basis en PDOK Fair Use. Overheden kregen hiermee toegang tot alle datasets en recht op een gegarandeerd serviceniveau en ondersteuning. Voor alle overige gebruikers ging het dienstenniveau Fair Use gelden: kosteloos, beperkte capaciteit en ondersteuning via een gebruikerscommunity.

PDOK Loket en PDOK Kaart

In Plateau III vond ook de overdracht van diensten naar exploitatie plaats. Het PDOK Loket werd ontwikkeld om alle PDOK producten en diensten via een ingang te ontsluiten. Als extraatje werd PDOK Kaart ontwikkeld, een tool om kaartmateriaal op een website te plaatsen en voor de overheid een gratis en gegarandeerd reclamevrij alternatief voor bijvoorbeeld Google Maps.

Afsluiting programma

Bij het afsluiten van het programma eind 2012 zijn de opgeleverde voorzieningen en diensten door het Kadaster in beheer genomen en is de programmaorganisatie opgeheven. De PDOK partners blijven echter ook na die tijd samenwerken om de PDOK voorziening verder te ontwikkelen en het maatschappelijk nut van hun geo-informatie te vergroten.