Kaderrichtlijn Water (RWS) ontsloten

Per 26 september 2018 heeft PDOK de Kaderrichtlijn Water (KRW) in opdracht van Rijkswaterstaat beschikbaar gesteld als open data. De Kaderrichtlijn Water bevat de actuele geografische informatie met betrekking tot de KRW voor de wateren in beheer bij Rijkswaterstaat. Voor de landelijke, naar de EU gerapporteerde geografische informatie wordt verwezen naar Kaderrichtlijn Water Nederland.

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. De KRW bepaalt dat betrokken landen per stroomgebieddistrict stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) opstellen met een beschrijving van de ligging en kwaliteit van de watersystemen, doelen en maatregelen.

Nederland heeft vier stroomgebieddistricten: Rijn, Maas, Schelde en Eems. De eerste Nederlandse SGBP's zijn in 2009 verschenen en worden elke zes jaar herzien. De KRW is niet vrijblijvend. Het halen van milieudoelen vormt een verplichting waaraan economische sancties zijn verbonden. Daarom vraagt de KRW om rapportages van de toestand van oppervlaktewater, grondwater en beschermde gebieden. Daaronder valt ook het rapporteren van geografische bestanden.