Privacy

Op persoonsgegevens die via deze site worden verwerkt (verzamelen, gebruiken etc.), zijn de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Wie zijn wij en wat doen we?

PDOK staat voor Publieke Dienstverlening Op de Kaart en is het dataportaal dat door Kadaster in opdracht van het Ministerie BZK wordt geëxploiteerd. Op het platform PDOK vind je open datasets van de overheid met actuele geo-informatie. Deze datasets zijn benaderbaar via geo webservices, zogenoemde RESTful API's en beschikbaar als downloads. In toenemende mate zijn deze datasets ook beschikbaar als linked data. Iedereen kan deze geodata kosteloos gebruiken.

Daarnaast biedt PDOK ook een Attenderingsservice, waarmee mail met actuele ontwikkelingen bij PDOK in de eigen mailbox kan worden ontvangen.

Ook host PDOK het GeoforumLink naar een externe pagina, een actieve geocommunity die support biedt aan gebruikers van de PDOK geodata. Voor meer informatie over PDOK, klik hierLink naar een externe pagina. Voor vragen kunt u contact opnemen met PDOK via het contactformulierLink naar een externe pagina.

Waarom dit privacybeleid?

PDOK gaat zorgvuldig om met de privacy van alle personen waarvan PDOK persoonsgegevens verwerkt. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt PDOK zich aan de op persoonsgegevens van toepassing zijnde Europese regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit privacybeleid is opgesteld om u te informeren over de verwerkingen van persoonsgegevens welke plaatsvinden via PDOK.

Wat is "verwerken van persoonsgegevens"?

De AVG merkt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon aan als "persoonsgegevens". Omdat het hier om een zeer ruime definitie gaat, valt veel informatie onder dat begrip. Je kunt denken aan de volgende voorbeelden:

  • overzicht van door een bezoeker bezochte websites;
  • e-mailadres van een bezoeker (gebruikt voor aanmelding op de Attenderingsservice);
  • naam en achternaam (voor gebruik op het forum);

Het "verwerken" van persoonsgegevens is een erg ruim begrip en omvat eigenlijk alle handelingen met persoonsgegevens. Denk aan het lezen, opslaan, doorsturen en bijvoorbeeld verwijderen van de persoonsgegevens. Meer informatie over het begrip "verwerken van persoonsgegevens" is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (de toezichthouder op het gebied persoonsgegevens), in het bijzonder op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/wat-zijn-persoonsgegevensLink naar een externe pagina.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Voor dit privacybeleid geldt dat de verwerkingsverantwoordelijkheid berust bij het Kadaster. Het beheer van de PDOK website (inclusief het bijbehorende forum) wordt op dit moment uitgevoerd door het Kadaster. De Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van het Kadaster is om die reden ook het aanspreekpunt voor vragen en/of opmerkingen over persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de FG van het Kadaster via het formulier "Contact over privacy en het KadasterLink naar een externe pagina".

Persoonsgegevens in de datasets

PDOK is de technische voorziening die overheden in staat stelt om desgewenst hun open geodata aan iedereen beschikbaar te stellen. De overheid gaat steeds meer data openbaar maken, ook als open data (zie ook: https://data.overheid.nl/ondersteuning/open-data/beleidLink naar een externe pagina. De datasets die door een overheidspartij via PDOK worden aangeboden, kunnen persoonsgegevens bevatten indien de gegevens al dan niet in combinatie met andere gegevens herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon.

PDOK is niet verantwoordelijk voor de publicatie of het verdere gebruik van die persoonsgegevens; deze verantwoordelijkheid ligt bij de aanbiedende overheidspartij. Ook de afnemer van de data kan gehouden zijn de daarvoor geldende wet- en regelgeving in acht te nemen. De beheerder van PDOK zorgt er slechts voor dat dit platform 24/7 beschikbaar is.

Heeft u vragen over een dataset die wordt aangeboden via PDOK dan kunt u terecht bij de desbetreffende aanbieder daarvan.

Overzicht verwerkingen van persoonsgegevens door PDOK

Hieronder treft u informatie aan over een aantal belangrijke verwerkingen van persoonsgegevens die PDOK uitvoert.

Evenementen

Het is mogelijk dat u zich inschrijft voor een door PDOK georganiseerd evenement. U dient daarvoor in het bijbehorende formulier de volgende persoonsgegevens te verstrekken: voornaam, achternaam en e-mailadres. Als de genoemde persoonsgegevens niet door u worden verstrekt, dan kunt u zich niet aanmelden voor het evenement.

De persoonsgegevens worden gebruikt om een deelnemerslijst van het evenement bij te kunnen houden. Deze deelnemerslijst wordt gebruikt vanuit praktische doeleinden, bijvoorbeeld om te bepalen of een evenement wel of niet door kan gaan in verband met de daarvoor getoonde animo. Uw e-mailadres kan gebruikt worden om u van dergelijke organisatorische mededelingen op de hoogte te stellen. We verwerken deze persoonsgegevens ter vervulling van onze publieke taken van algemeen belang. Dit belang bestaat concreet uit het praktische belang van PDOK om een evenement te kunnen organiseren en het belang van de deelnemers om relevante organisatorische informatie te ontvangen. De persoonsgegevens zullen na afloop van het evenement worden verwijderd.

Het is daarnaast mogelijk dat tijdens de evenementen foto's of video's worden gemaakt. Het is mogelijk dat de foto's of beelden worden gepubliceerd op de website of in een andere uiting van PDOK. PDOK zal dit ten tijde van het evenement ook mededelen en vragen of bezwaar bestaat tegen het maken van foto's of video's en eventuele publicatie. Waar mogelijk wordt op het evenement direct op een geuit bezwaar geanticipeerd door de betreffende persoon niet of niet herkenbaar in beeld te brengen. De betreffende foto's zullen niet langer dan één jaar na het evenement actief worden gepubliceerd. Dit laat onverlet dat het mogelijk is dat publicaties langer beschikbaar blijven. We verwerken deze persoonsgegevens ter vervulling van onze publieke taken van algemeen belang.  Dit belang bestaat concreet uit het kunnen informeren van het publiek omtrent de (afgelopen) evenementen van PDOK en het kunnen laten zien van een sfeerimpressie. Dit leidt er in de regel toe dat een later evenement ook weer beter wordt bezocht.

Let op dat u te allen tijde, dus ook voorafgaand aan het moment dat foto's en/of beelden worden gemaakt of gepubliceerd, gebruik kunt maken van het recht van bezwaar. De handelingen waartegen bezwaar wordt gemaakt, zullen dan niet worden uitgevoerd. Eventuele handelingen welke voorafgaand aan het moment van bezwaar hebben plaatsgevonden, blijven wel rechtsgeldig. In het geval sprake is van reeds gepubliceerde foto's en/of beelden, zal per situatie beoordeeld moeten worden of aan het betreffende bezwaar (technisch en juridisch) tegemoet gekomen kan worden.

Foto's van personen bij praktijkcases

Op de website van PDOK worden een aantal praktijkcases beschreven, om zo een idee te geven over wat allemaal mogelijk is met de data die op PDOK ontsloten wordt. Bij de praktijkcases is soms een bijbehorende foto met daarop één of meer personen afgebeeld. De duidelijk zichtbare (hoofd)personen hebben daarvoor hun uitdrukkelijke toestemming gegeven. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (de verwerkingen van vóór de intrekking blijven echter rechtsgeldig).

Het is mogelijk dat ook andere personen op de foto's worden afgebeeld. In de regel gaat het dan om toevallige passanten. In principe valt die situatie niet onder de AVG, omdat de identiteit van de betreffende persoon niet zonder onevenredige inspanning kan worden vastgesteld. In het geval u bezwaar heeft tegen een bepaalde foto, dan verzoeken wij u om uw bezwaar kenbaar te maken bij PDOK. PDOK kan vervolgens de situatie per geval beoordelen en contact met u opnemen omtrent uw bezwaar.

Versturen e-mail aan PDOK en/of gebruik contactformulier

PDOK verwerkt persoonsgegevens van u voor de afhandeling van een door u aan ons gestelde vraag, geuite opmerking of andersoortige communicatie.Het is mogelijk dat u bijvoorbeeld een e-mail stuurt aan PDOK om een vraag, opmerking of andersoortige communicatie toe te sturen. Ook is het mogelijk dat u op onze website een contactformulier invult. Als u daarvan gebruikt wenst te maken, dan vraagt PDOK u om de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

• Of u de vraag voor uzelf (particulier) of namens een bedrijf of andere organisatie stelt (zakelijk);

  • Naam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres.

We verwerken deze persoonsgegevens ter vervulling van onze publieke taken van algemeen belang. Dit belang bestaat concreet uit het belang van PDOK en van u om vragen, opmerkingen of andersoortige communicatie op verzoek van u af te kunnen handelen. De bij het contactformulier gevraagde persoonsgegevens (met uitzondering van het telefoonnummer) dienen verplicht te worden ingevuld, zodat wij contact met u kunnen opnemen. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de met het contactformulier verzonden vraag, opmerking of andersoortige communicatie. PDOK bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Attenderingsservice

Om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen van PDOK (nieuwe datasets of functionaliteit, storingsmeldingen etc.), biedt PDOK de Attenderingsservice aan. Als u zich daarvoor aanmeldt, ontvangt u berichten van PDOK in uw eigen mailbox. Met de aanmelding voor de Attenderingsservice geeft u toestemming om uw e-mailadres te verwerken. Het opgeven van uw e-mailadres is verplicht, omdat wij anders de Attenderingsservice niet uit kunnen voeren. Uw toestemming kunt u te allen tijde intrekken (de verwerkingen van vóór de intrekking blijven echter rechtsgeldig). U kunt uw toestemming intrekken door in een e-mailbericht van de Attenderingsservice te klikken op de afmeldlink. Uw e-mailadres wordt bewaard tot het moment dat u zich afmeldt voor de Attenderingsservice.

Log-bestanden PDOK website

PDOK bewaart zogenoemde log-bestanden. In de log-bestanden bevinden zich persoonsgegevens in de vorm van IP-adressen. We verwerken deze persoonsgegevens ter vervulling van onze publieke taken van algemeen belang. De log-bestanden worden gebruikt om de betrouwbaarheid van de PDOK website zoveel mogelijk te kunnen waarborgen. Uit log-bestanden kan bijvoorbeeld blijken welke IP-adressen onrechtmatig gebruik maken van de PDOK website. Daarnaast worden log-bestanden geanonimiseerd aangewend voor onderzoek naar het gebruik van open data. Rapportages hierover worden hierLink naar een externe pagina gepubliceerd.

Cookies

PDOK maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Meer informatie hierover leest u op de pagina CookiesLink naar een externe pagina.

Geoforum

PDOK biedt u met het Geoforum de mogelijkheid om support te ontvangen en kennis uit te wisselen met een actieve gebruikerscommunity. De bijdragen op het forum zijn voor alle internetgebruikers zichtbaar. Om een bijdrage op het forum te kunnen plaatsen is het nodig dat u zich registreert. U dient verplicht uw e-mailadres in te vullen en een gebruikersnaam op te geven. Uw gebruikersnaam kunt u naar eigen inzicht kiezen. U bent niet verplicht uw eigen naam op te geven. Uw gebruikersnaam wordt vermeld bij de door u geplaatste bijdragen. Bij de geplaatste bijdragen wordt ook de datum en tijd van plaatsing geplaatst. Door gebruik te maken van het forum worden persoonsgegevens van u verwerkt.

Uw e-mailadres wordt gebruikt om u een activeringslink te sturen. Daarmee kunt u uw registratie bevestigen (of alsnog afzien van registratie). Uw e-mailadres wordt ook gebruikt om u op regelmatige basis een e-mail toe te sturen met een overzicht van de laatste discussies op het forum. U kunt zich voor deze e-mails afmelden door in de e-mail op de betreffende afmeldlink te klikken. We verwerken deze persoonsgegevens ter vervulling van onze publieke taken van algemeen belang. Deze belangen bestaan uit het kunnen faciliteren van een forum.

Ook zijn op het Geoforum gebruikersstatistieken beschikbaar. Daaruit blijkt hoeveel bijdragen u heeft geleverd aan het forum. Ook is er een aantal andere gebruikersstatistieken omtrent uw forumactiviteit beschikbaar. Zo wordt onder meer aangegeven sinds wanneer u lid bent, hoeveel tijd u op het forum heeft doorgebracht en hoeveel berichten u heeft gelezen. Deze informatie is door andere gebruikers niet te koppelen aan uw e-mailadres. PDOK zal uw e-mailadres (het enige verplicht te gebruiken onderdeel dat mogelijk een persoonsgegeven is) ook nooit zelf gebruiken om een koppeling te maken met uw statistieken of daarmee enig verband te leggen. Deze verwerkingen van uw gebruikersstatistieken is - voor zover sprake is van verwerking van persoonsgegevens - ter vervulling van onze publieke taken van algemeen belang. 

Tijdens de registratie is het mogelijk om uw daadwerkelijke voor- en achternaam in te vullen. Het is ook mogelijk dat u uw voor- en achternaam als gebruikersnaam gebruikt of een bekend pseudoniem gebruikt dat u op meerdere discussieforums gebruikt. Al deze genoemde opties zijn niet verplicht, maar leiden er wel toe dat zonder onredelijke inspanning uw identiteit te achterhalen is en aldus sprake is van persoonsgegevens. Ook is het mogelijk dat u een gebruikersfoto toevoegt aan uw profiel. Ook dit is niet verplicht. Het is belangrijk om te realiseren dat het gebruik van uw daadwerkelijke voor- en achternaam, het gebruik van een bekend pseudoniem en/of het plaatsen van een gebruikersfoto een impact op uw privacy kan hebben, omdat in dit geval door iedereen een direct verband kan worden gelegd tussen uw identiteit en tussen de inhoud van uw bijdragen en de gebruikersstatistieken. Ook zal uw voor- en achternaam, bekend pseudoniem en/of uw gebruikersfoto verschijnen in de hierboven genoemde e-mail met een overzicht van de laatste discussies op het forum.

Omdat u op eigen initiatief uw voor- en achternaam of bekend pseudoniem heeft ingevuld en/of uw gebruiksfoto heeft geplaatst, gaan meer verwerkingen van persoonsgegevens plaatsvinden en zijn meer koppelingen te maken tussen uw identiteit en de inhoud van uw bijdragen en de gebruikersstatistieken. U bent daar als uitgangspunt zelf verantwoordelijk voor. U geeft door het bekend maken van uw voor- en achternaam en/of het gebruik van uw foto ook toestemming voor deze extra verwerkingen van persoonsgegevens. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (de verwerkingen van vóór de intrekking blijven echter rechtsgeldig). Hoewel u dus als uitgangspunt een eigen verantwoordelijkheid draagt voor het ontstaan van de extra verwerkingen van persoonsgegevens, laat dit onverlet dat ook op PDOK een algemene verantwoordelijkheid rust voor een zorgvuldige gegevensverwerking. Mede om die reden maakt PDOK het mogelijk dat u uw account verwijdert (waarover hierna meer).

Het is mogelijk dat u zich aanmeldt voor zogenoemde "notificatie e-mails". Met dergelijke e-mails wordt u geïnformeerd in het geval op het forum uw (gebruikers)naam genoemd wordt of in het geval er een reactie is geplaatst op een onderwerp waarop u zich heeft geabonneerd. Door het aanvragen van deze notificatie e-mails geeft u toestemming om uw e-mailadres te verwerken, zodat wij u de betreffende e-mails kunnen sturen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (de verwerkingen van vóór de intrekking blijven echter rechtsgeldig).

PDOK bewaart log-bestanden van het forum. In de log-bestanden bevinden zich persoonsgegevens, omdat uit de log-bestanden blijkt welk IP-adres op welk moment een bepaalde actie heeft uitgevoerd. We verwerken deze persoonsgegevens ter vervulling van onze publieke taken van algemeen belang. PDOK gebruikt namelijk de log-bestanden om de betrouwbaarheid van het forum zoveel als mogelijk te kunnen waarborgen. Uit log-bestanden blijkt bijvoorbeeld welke IP-adressen onrechtmatig gebruik maken van het forum. Onrechtmatig gebruik kan aan de orde zijn als bijvoorbeeld een zogenoemde "bot" automatisch reclame op het forum plaatst. Als uit de log-bestanden blijkt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van de PDOK website, dan kan de betreffende computer (of meer specifiek: het bijbehorende IP-adres) worden geblokkeerd. Daarnaast kan ook het IP-adres worden geblokkeerd in het geval de bijbehorende gebruiker evident onrechtmatige bijdragen heeft geplaatst. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van illegaal materiaal. De log-bestanden worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Het is mogelijk dat u uw account verwijdert. PDOK anonimiseert vervolgens de bijdragen aan het forum. Dat wil zeggen dat uw gebruikersnaam en eventueel uw voor- en achternaam worden vervangen door de generieke term ‘verwijderde gebruiker’. De inhoud van de bijdragen blijven als uitgangspunt beschikbaar. Dat is noodzakelijk voor de behartiging van het algemeen belang, nu de bijdragen in algemene zin bijdragen aan de beoogde kennisuitwisseling. Daarnaast bestaat er een belang om de logica van de forumopbouw niet te verstoren. Mocht u bezwaar hebben tegen het behoud van een bepaalde bijdrage (bijvoorbeeld omdat daarin niet-relevante persoonsgegevens zijn opgenomen), dan verzoeken wij u om uw bezwaar kenbaar te maken bij PDOK. PDOK kan vervolgens de situatie per geval beoordelen en contact met u opnemen omtrent uw bezwaar.

Bewaartermijnen

In dit privacybeleid is zoveel als mogelijk aangegeven wat de bewaartermijn van persoonsgegevens is. Als er geen expliciete bewaartermijn is opgenomen, dan bewaart PDOK de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Beveiliging

PDOK is een dienst van het Kadaster. Het Kadaster beveiligt uw gegevens met passende technische en organisatorische maatregelen. Het Kadaster volgt de beveiligingsrichtlijnen uit de ISO 27001 normering van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Voor de website maakt PDOK gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van PDOK worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en subverwerkers. Denk bijvoorbeeld aan het bedrijf dat zorgt voor het versturen van de e-mails welke horen bij de Attenderingsservice. De verwerkers en subverwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van PDOK en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden (tenzij anders aangegeven in dit privacybeleid) niet verstrekt aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw rechten (rechten van betrokkenen)

Op grond van de AVG heeft u rechten die u kunt inroepen zodat u meer inzicht krijgt op welke wijze PDOK uw persoonsgegevens verwerkt. De in artikel 15-21 van de AVG opgenomen rechten zijn het recht van inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking, bezwaar en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Het is niet altijd in alle gevallen mogelijk om van deze rechten gebruik te maken. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. Voor meer informatie wordt verwezen naar: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenenLink naar een externe pagina

Als u van een of meer van de genoemde rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulierLink naar een externe pagina. De Autoriteit persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U heeft altijd het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht over PDOK in te dienen. Meer informatie hierover vindt u op de website van Autoriteit PersoonsgegevensLink naar een externe pagina.