• 3D Kaarten

  3D kaart NL is een digitaal topografisch bestand waarin alle objecten uit TOP10NL driedimensionaal worden weergegeven. Het bestand is een combinatie van de 2D-informatie uit TOP10NL en hoogtepunten.

  Thema
  Hoogte
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Downloads
  Details bekijken
 • Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN1)

  Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een hoogtebestand vervaardigd door middel van laseraltimetrie.

  Thema
  Hoogte
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2)

  Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een hoogtebestand vervaardigd door middel van laseraltimetrie.

  Thema
  Hoogte
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3)

  Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een hoogtebestand vervaardigd door middel van laseraltimetrie.

  Thema
  Hoogte
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Administratieve Eenheden (INSPIRE geharmoniseerd)

  Overzicht van de bestuurlijke indeling van Nederland in gemeenten en provincies. Gegevens zijn gebaseerd op de dataset Bestuurlijke Grenzen, welke afgeleid is uit de Basisregistratie Kadaster (BRK).

  Thema
  Grenzen
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Adressen

  In de Adressen dataset (niet INSPIRE geharmoniseerd) zitten Nederlandse adressen, afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

  Thema
  Locatie
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Adressen (INSPIRE geharmoniseerd)

  INSPIRE Adressen themalaag, geharmoniseerd. Gevuld met relevante objecten uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), beheerd door het Kadaster.

  Thema
  Locatie
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Agrarisch Areaal Nederland (AAN)

  Geografische afbakening van landbouwgrond in Nederland (grond die wordt gebruikt als bouwland, blijvend grasland of de teelt van blijvende gewassen).

  Thema
  Landbouw en Veeteelt
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Asbest scholenkaart

  De Asbest scholenkaart bevat een kaart met kleuren waarmee een indicatie gegeven wordt of er asbest aanwezig is in het schoolgebouw. De informatie is afkomstig van basisscholen en scholen van voortgezet onderwijs.

  Thema
  Maatschappij
  Organisatie
  Ministerie BZK
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

  De gegevens bestaan uit BAG-panden en een deelselectie van BAG-gegevens van deze panden en de zich daarin bevindende verblijfsobjecten. Ook de ligplaatsen en standplaatsen zijn hierin opgenomen met een deelselectie van BAG-gegevens.  Gegevens van alle addressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

  Thema
  Locatie
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  RESTful API / Linked Data / Geo Services
  Details bekijken
 • Basisregistratie Gewaspercelen (BRP)

  BRP - Gewaspercelen bestaat uit de locatie van landbouwpercelen met daaraan gekoppeld het geteelde gewas. De omgrenzingen van de landbouwpercelen zijn gebaseerd op het Agrarisch Areaal Nederland (AAN). 

  Thema
  Landbouw en Veeteelt
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

  De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is dé gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland.

  Thema
  (Civiele) Structuren
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Basisregistratie Kadaster (BRK)

  De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit de kadastrale registratie en de kadastrale kaart.

  Thema
  Grenzen
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  RESTful API / Linked Data / Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Basisregistratie Ondergrond (BRO)

  De BRO bevat gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. De gegevens zijn onderverdeeld in ‘registratieobjecten’, zoals een Geotechnisch sondeeronderzoek, Bodemkundig boormonsterbeschrijving en Grondwatermonitoringput

  Thema
  (Civiele) Structuren
  Geo Wetenschappelijke Data
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  Ministerie BZK
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Basisregistratie Topografie (BRT) TOPNL en TOPraster Historie

  De Basisregistratie Topografie is vanaf 01-01-2012 beschikbaar als open data. Op deze pagina worden per TOPNL en TOPraster product de voorgaande jaren als landelijke download aangeboden.

  Thema
  (Civiele) Structuren
  Geo Wetenschappelijke Data
  Binnenwater
  Grenzen
  Hoogte
  Locatie
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Transport
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Downloads
  Details bekijken
 • Basisregistratie Topografie (BRT) TOPNL

  TOPNL bestanden zijn objectgerichte topografische bestanden op diverse schaalniveaus. Deze bestanden maken onderdeel uit van de Basis Registratie Topografie (BRT). De TOPNL bestaat uit: TOP10NL, TOP50NL, TOP100NL, TOP250NL, TOP500NL en TOP1000NL.

  Thema
  (Civiele) Structuren
  Geo Wetenschappelijke Data
  Binnenwater
  Grenzen
  Hoogte
  Locatie
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Transport
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  RESTful API / Linked Data / Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Basisregistratie Topografie (BRT) TOPraster

  TOPraster omvat de digitale versies van de topografische kaarten uit de analoge kaartserie van het Kadaster. De TOPraster bestaat uit: TOP25raster, TOP50raster, TOP100raster, TOP250raster, TOP500raster en TOP1000raster.

  Thema
  (Civiele) Structuren
  Geo Wetenschappelijke Data
  Binnenwater
  Grenzen
  Hoogte
  Locatie
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Transport
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Basisregistratie Topografie Achtergrondkaarten (BRT-A)

  De BRT Achtergrondkaart is afgeleid uit TOP10NL uit de Basisregistratie Topografie (BRT) met de straatnamen uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De BRT-A bestaat in vier thema's: standaard, grijs, pastel en water.

  Thema
  (Civiele) Structuren
  Geo Wetenschappelijke Data
  Binnenwater
  Grenzen
  Hoogte
  Locatie
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Transport
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Beschermde Gebieden INSPIRE (geharmoniseerd)

  In deze dataset zijn de voor Nederland als INSPIRE aangemerkte bestanden in het thema Beschermde gebieden opgenomen.

  Thema
  Grenzen
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  EZ/RCE
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Beschermde natuurmonumenten

  Dit bestand omvat uitsluitend de Beschermde Natuurmonumenten die niet overlappen met Natura 2000-gebieden.

  Thema
  Grenzen
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Bestuurlijke Grenzen

  Bestuurlijke Grenzen bestaan uit de gemeente-, provincie- en rijksgrenzen. Deze worden vervaardigd op basis van de kadastrale registratie (BRK). Jaarlijks wordt de dataset geupdate.

  Thema
  Grenzen
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Bodemkaart 1:50.000

  De bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, geeft ruimtelijke informatie over de bodemopbouw tot globaal 1,2 meter diepte.

  Thema
  Geo Wetenschappelijke Data
  Organisatie
  Ministerie BZK
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • CBS Aardgas- en elektriciteitslevering

  Deze dataset bevat Aardgas- en elektriciteitslevering t.b.v. de Nationale Energieatlas

  Thema
  (Civiele) Structuren
  Maatschappij
  Organisatie
  CBS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • CBS Bestand Bodemgebruik

  Het Bestand Bodemgebruik 2012 bevat digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland. Voorbeelden van het bodemgebruik zijn verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen en binnen- en buitenwater. 

  Thema
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Economie
  Organisatie
  CBS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • CBS Bevolkingskernen

  Het bestand bevolkingskernen 2011 bevat statistische kerncijfers per bevolkingskern. 

  Thema
  Grenzen
  Maatschappij
  Organisatie
  CBS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • CBS Gebiedsindelingen

  Het bestand CBS gebiedsindelingen geeft de gebiedsindelingen die het CBS hanteert.

  Thema
  Grenzen
  Maatschappij
  Organisatie
  CBS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • CBS Postcode statistieken

  Het bestand CBSpostcode bevat statistische gegevens naar numeriek deel van een postcode (postcode4) of volledige postcode (postcode6).

  Thema
  Grenzen
  Maatschappij
  Organisatie
  CBS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • CBS Provincies

  Het Bestand CBS Provincies bevat de geometrie van alle Provincies in Nederland met als attribuut een aantal statistische cijfers op gebied van demografie en gezondheid. De begrenzingen zijn afgeleid van de gemeentegrens uit de BRK van het Kadaster.

  Thema
  Grenzen
  Maatschappij
  Organisatie
  CBS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • CBS Vierkantstatistieken

  Het bestand CBS vierkanten bevat statistische gegevens per 100m x 100m of 500m x 500m vierkant. Met ingang van november 2017 is het aantal kerncijfers aanzienlijk uitgebreid met gegevens over o.a. demografie, woningen, energie en sociale zekerheid.

  Thema
  Grenzen
  Maatschappij
  Organisatie
  CBS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • CBS Wijken en Buurten

  Het Bestand Wijk- en Buurtkaart bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. 

  Thema
  Grenzen
  Maatschappij
  Organisatie
  CBS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Cultuurhistorisch GIS (CultGIS)

  In de CultGIS-bestanden is informatie vastgelegd over cultuurhistorische objecten in het landelijk gebied. Deze gegevens zijn van groot belang voor de integratie van cultuurhistorie in bijvoorbeeld ruimtelijke planvorming. 

  Thema
  Landbouw en Veeteelt
  (Civiele) Structuren
  Maatschappij
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Digitaal Topografisch Bestand (DTB)

  Digitaal Topografisch Bestand van de natte hoofdinfrastructuur in beheer bij Rijkswaterstaat (DTB-Nat) en de droge hoofdinfrastructuur (DTB-Droog) in beheer bij Rijkswaterstaat opgebouwd uit punt-, lijn- en vlakinformatie.

  Thema
  (Civiele) Structuren
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Drone no-fly zones

  Webservice met de no-fly zones voor drones. Ook de recreatieve drone-vlieger moet zich aan deze no-fly zones houden. Tot op straatniveau is op de kaart zichtbaar waar je wel en niet met een drone mag vliegen. 

  Thema
  Transport
  Organisatie
  Ministerie BZK
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Ecotopen

  Van de Maas, de Rijntakken-Oost, de Rijn-Maasmonding, het Volkerak-Zoommeer en het IJsselmeergebied wordt om de 6 jaar een ecotopenkaart geleverd. 

  Thema
  Natuur en Milieu
  Spreiding van soorten
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Fietsknooppunten

  Bestaande Regionale Fietsknooppunten, geleverd vanuit de Landelijke Routedatabank van Stichting Landelijk Fietsplatform.

  Thema
  Transport
  Organisatie
  Stichting Landelijk Fietsplatform
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Fysisch Geografische Regio’s

  Indeling van Nederland in Fysisch-Geografische Regio's. Voor de omgrenzing van de Regio's is een zo consistent mogelijke lijst van beslisregels gehanteerd, vooral gebaseerd op de bodemtypen. Dit bestand is een update van de FGR-versie van 1997.

  Thema
  Geo Wetenschappelijke Data
  Grenzen
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Gebouwen (INSPIRE geharmoniseerd)

  INSPIRE Gebouwen, geharmoniseerd, gevuld met relevante gebouwen en bouwwerken, afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en TOP10NL, beheerd door het Kadaster.

  Thema
  (Civiele) Structuren
  Locatie
  Maatschappij
  Planning Kadaster
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Geluidskaarten 

  De service geluidskaart laat zien hoeveel geluid het verkeer op een snelweg maakte in 2016, 2011 en 2006. De service geeft de gemiddelde etmaalwaarde en de gemiddelde geluidswaarde van alle nachtperioden (23.00 tot 7.00 uur) van deze jaren weer. 

  Thema
  Transport
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  Ministerie BZK
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Geografische Namen (INSPIRE geharmoniseerd)

  INSPIRE Geografische Namen themalaag, geharmoniseerd, gevuld met relevante objecten uit TOP10NL (onderdeel van de Basisregistratie Topografie BRT), geproduceerd en beheerd door het Kadaster. 

  Thema
  Locatie
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Geomorfologischekaart 1:50.000

  De geomorfologische kaart geeft de landvormen van het aardoppervlak weer en de processen die bij het ontstaan daarvan een rol spelen of hebben gespeeld. Uitgebreide informatie over de legenda is te vinden op http://legendageomorfologie.wur.nl/

  Thema
  Geo Wetenschappelijke Data
  Organisatie
  Ministerie BZK
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Gesloten gebieden voor visserij

  Overzicht van alle gebieden die gesloten zijn voor visserij.

  Thema
  Grenzen
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Habitatrichtlijnen

  Kaart met de verspreiding van habitattypen voor de Artikel 17 rapportage Habitatrichtlijn voor periode 2007 - 2012

  Thema
  Spreiding van soorten
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Historische Rivierkaarten

  Web Mapping Service (WMS) waarin 26 mozaïeken van historische rivierkaarten uit de periode 1830-1961 zijn opgenomen inclusief bladligging en namen van de oorspronkelijke kaarten.

  Thema
  Binnenwater
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Hydrografie - Netwerk RWS (INSPIRE geharmoniseerd)

  Het netwerk applicatie schema bevat ruimtelijke objecten verbonden met een hydrografische netwerkweergave van waterwegen, meren etc. Dit is primair nodig voor de gebruikerstoepassing 'ruimtelijke analyses en modellering'.

  Thema
  Binnenwater
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Hydrografie - Physical Waters (INSPIRE geharmoniseerd)

  INSPIRE Hydrografie zoals bedoeld in de beschrijving van de zee, meren, rivieren en andere wateren, met hun verschijningsvormen.

  Thema
  Binnenwater
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Indicatieve aandachtsgebieden funderingsproblematiek

  Kaart met indicatieve aandachtsgebieden funderingsproblematiek. Deze kaart toont het aantal woningen met een bouwjaar van voor 1970 in regio’s met een minder draagkrachtige bodem.

  Thema
  Geo Wetenschappelijke Data
  Organisatie
  KCAF
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Kaderrichtlijn Water

  De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen.

  Thema
  Geo Wetenschappelijke Data
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Kweldervegetatie

  Vegetatiedatabase (opgebouwd uit vlakken) van alle gebieden die onder invloed staan van de zee (kwelders en groene stranden), ingewonnen op basis van luchtfoto's 1:5.000 of 1:10.000 en veldwerk. 

  Thema
  Binnenwater
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Landelijke Fietsroutes

  Bestaande Landelijke Fietsroutes, geleverd vanuit de Landelijke Routedatabank van Stichting Landelijk Fietsplatform.

  Thema
  Transport
  Organisatie
  Stichting Landelijk Fietsplatform
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Lange-afstandswandelroutes (LAW)

  Bestaande LAW-routes, geleverd vanuit de Landelijke Routedatabank van Stichting Wandelnet

  Thema
  Transport
  Organisatie
  Stichting Wandelnet
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Luchtfoto / Landelijke Voorziening Beeldmateriaal (Gesloten)

  De orthofotomozaïeken zijn een samenstelling van afzonderlijke orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaïeken zo klein mogelijk gehouden. De orthomozaïeken zijn landsdekkend.

  Thema
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Luchtfoto / PDOK (Open)

  De orthofotomozaïeken zijn een samenstelling van afzonderlijke orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaïeken zo klein mogelijk gehouden. De orthofotomozaïeken zijn landsdekkend.

  Thema
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Organisatie
  PDOK
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Luchtfotolabels

  Luchtfoto wegenlabels en wegenassen, bedoeld als overlay voor de PDOK luchtfoto. Dit n.a.v. een wens op de PDOK Ideawall. Op basis van data uit de OpenStreetMap. Opdrachtgever: PDOK.

  Thema
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Organisatie
  PDOK
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Mossel- en oesterhabitats

  Dit betreft een bestandsopname van het areaal mossel en oesterbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee. Dit geschiedt jaarlijks. De opdrachtgever is de Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn / Cluster Duurzame Visserijketens.

  Thema
  Landbouw en Veeteelt
  Binnenwater
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Mosselzaad invanginstallaties

  Dit betreft een bestandsopname van het areaal mossel en oesterbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee. Dit geschiedt jaarlijks. De opdrachtgever is de Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn / Cluster Duurzame Visserijketens.

  Thema
  Landbouw en Veeteelt
  Binnenwater
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • NAPinfo

  Overzicht van de ligging van publicabele NAP-peilmerken in Nederland. Voor elke peilmerk is naast de NAP-hoogte onder andere de meetdatum, een omschrijving van de locatie en de X- en Y-coördinaat van het merk in het Rijksdriehoekstelsel (RD) gegeven.

  Thema
  Hoogte
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI)

  De dataset bestaat uit een netwerk van knopen en takken van het waterverdelingsnetwerk. 

  Thema
  Binnenwater
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Nationaal Wegen Bestand (NWB)

  Het NWB-Wegen is een digitaal geografisch bestand van nagenoeg alle wegen in Nederland. Opgenomen zijn alle wegen beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, voor zover voorzien van straatnaam of nummer. 

  Thema
  Transport
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Nationale EnergieAtlas informatielagen Kadaster

  De Nationale EnergieAtlas informatielagen Kadaster betreffen enkele deelkaarten die Kadaster heeft samengesteld over bezitsverhouding van woningen, potentiële Nul op de Meter woningen en gebouwbezit van de overheid.

  Thema
  Economie
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Nationale Parken

  In dit bestand zijn de grenzen opgenomen van de 20 Nationale Parken, zoals die op diverse momenten zijn gepubliceerd in de Staatscourant (laatste wijziging: 7 oktober 2013, nr. DGNR-PDJNG/13163012). Het bestand bevat in totaal 20 Nationale Parken.

  Thema
  Grenzen
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Natura 2000

  Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermd natuurgebied in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van beide en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten. 

  Thema
  Grenzen
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Natuurmeting Op Kaart (NOK)

  De Natuurmeting Op Kaart 2010 (NOK2010) geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) op 1 januari 2010. Het betreft realisatie van de begrenzing, verwerving en inrichting. 

  Thema
  Grenzen
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Noordzee Vaarwegmarkeringen 

  Drijvende (boeien) en vaste markeringen van vaargeulen Nederland  incl. Nederlands Continentaal Plat van de Noordzee

  Thema
  Grenzen
  Transport
  Oceanen
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Nulmeting op Kaart 2007 (NOK2007)

  De Nulmeting op Kaart 2007 (NOK2007) geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) op 1 januari 2007. Het betreft realisatie van de begrenzing, verwerving en inrichting. 

  Thema
  Grenzen
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • OpenTopo

  Het OpenTopo kaartbeeld betreft een samengesteld topografisch kaartbeeld o.b.v. BRT, BAG, BRK, OSM, AHN, BGT, Risicokaart. 

  Thema
  (Civiele) Structuren
  Geo Wetenschappelijke Data
  Binnenwater
  Grenzen
  Hoogte
  Locatie
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Transport
  Organisatie
  IFV
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Oppervlaktewaterlichamen

  Landsdekkende service van oppervlaktewaterlichamen voor het beheersgebied van RWS samengesteld uit de deelgebieden (districten) als lijnen- en vlakken. Oppervlaktewaterlichamen vormen de ruimtelijke basis van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

  Thema
  Binnenwater
  Oceanen
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Overheidsdiensten

  Het handelsregister is een door de overheid gehouden register, waarin rechtspersonen en ondernemingen vermeld staan met hun gegevens. Dit betreft een niet-geharmoniseerde INSPIRE subset (annex III), thema Administratieve, sociale en overheidsdiensten

  Thema
  Maatschappij
  Organisatie
  KVK
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • PDOK Locatieserver

  De Locatieserver is een gratis zoekservice die voor iedereen beschikbaar is. Men kan zoeken op BAG-data zoals adres, straat, woonplaats etc. en op kadastrale gegevens (alleen perceelnummers en de perceel-adres koppeling). De nieuwe service kan eenvoudig opgenomen worden in viewers en put uit de meest actuele en betrouwbare overheidsdata.

  Thema
  Locatie
  Organisatie
  PDOK
  Ontsluitingen
  RESTful API
  Details bekijken
 • Potentiekaart omgevingswarmte

  De WarmteAtlas Nederland is een digitale, geografische kaart waarop warmteaanbod en -vraag in ons land zijn aangegeven. 

  Thema
  Geo Wetenschappelijke Data
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Potentiekaart reststromen

  De WarmteAtlas Nederland is een digitale, geografische kaart waarop warmteaanbod en -vraag in ons land zijn aangegeven. 

  Thema
  Geo Wetenschappelijke Data
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Potentiekaart restwarmte

  De WarmteAtlas Nederland is een digitale, geografische kaart waarop warmteaanbod en -vraag in ons land zijn aangegeven. 

  Thema
  Geo Wetenschappelijke Data
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Publiekrechtelijke Beperking

  WKPB - Publiekrechtelijke Beperking – Wet Bodembescherming: Overzicht van de door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. 

  Thema
  Planning Kadaster
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • RDinfo

  Overzicht van de ligging van de RD-punten, GNSS-referentiestations en GNSS-kernnetpunten in Nederland met de bijbehorende omschrijvingen en coordinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD) en het Europese stelsel ETRS-89. 

  Thema
  Locatie
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Ruimtelijke plannen

  Officieel gepubliceerde ruimtelijke plannen conform de digitaliseringsaspecten van de Wro/Bro. Let op: De gegevens in deze dataset worden maandelijks geactualiseerd. 

  Thema
  Planning Kadaster
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Schelpdierenpercelen

  Percelen, in rijkseigendom, in de Kustwateren en het Grevelingenmeer, waar de huurder mosselen dan wel oesters mag kweken en oogsten.

  Thema
  Landbouw en Veeteelt
  Binnenwater
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Schelpdierwater

  Schelpdierwater bevat de omgrenzing van de oppervlaktewaterlichamen die zijn aangewezen als Schelpdierwater ten behoeve van het Kaderrichtlijn water.

  Thema
  Natuur en Milieu
  Oceanen
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Spoorwegen

  Deze service bevat de spoorverbindingen, inclusief kilometreringspunten, stations en overwegen.

  Thema
  Transport
  Organisatie
  Prorail
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Statistical Units Grid

  This dataset contains the 1km2 grids for 9 European countries (NL,BE,PT,AT,SE,FI,EE,NO and PL) in the Lambert Equal Area projection according to the INSPIRE datamodel for Statistical Units version 3.0

  Thema
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Stort- en Loswallen

  Service van stort- en loswallen op de Noordzee. Er zijn 2 soorten stort- en loswallen: vastgelegd m.b.v. WBR vergunning incl. milieubesluiten en stort- en loswallen die vastgelegd zijn binnen de baggercontracten (voornamelijk in het kustfundament).

  Thema
  Grenzen
  Oceanen
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

  Download Service Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

  Thema
  Transport
  Organisatie
  Ministerie BZK
  Ontsluitingen
  Downloads
  Details bekijken
 • Vaarweg Informatie Nederland (VIN)

  Geografische bestanden met bevaarbaarheidsinformatie binnen Nederland. Vaarweg of deel van de vaarweg of haven, waaraan een bepaalde bevaarbaarheidsklasse is toegekend (Classificatie vaarwegen aan de hand van de internationale klasse-indeling 1992)

  Thema
  Binnenwater
  Transport
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Verkeersscheidingsstelsel

  Overzicht van het verkeersscheidingsstelsel Noordzee waarin de volgende lagen zijn opgenomen: begrenzingsoperatiezonesvaargeulen per type entiteitankergebiedenkilometreringlabels

  Thema
  Binnenwater
  Transport
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Vervoersnetwerken

  INSPIRE Gemeenschappelijke TransportNetwerken - Gemeenschappelijke transport elementen themalaag, geharmoniseerd, gevuld met relevante objecten uit TOP10NL (onderdeel van de Basisregistratie Topografie BRT), geproduceerd en beheerd door het Kadaster.

  Thema
  Transport
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Vogelrichtlijnen

  Verspreiding en verspreidingsgebied van soorten in Vogelrichtlijngebieden voor de periode 2007-2012

  Thema
  Spreiding van soorten
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Waterschapsdata

  Deze datasets zijn gebaseerd op (niet INSPIRE geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA).

  Thema
  Binnenwater
  Organisatie
  Waterschapshuis/HWH
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Weggegevens

  De dataset Weggegevens bevat op dit moment de lagen maximum snelheden en rijstroken van de rijkswegen.

  Thema
  Transport
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Wetlands

  Wetlands zijn de natte natuurgebieden in Nederland (44 gebieden). Het Wetland verdrag is op 2 februari 1971 te Ramsar in Iran ondertekend. Nederland was een van de zestien landen die het Verdrag toen ondertekende. 

  Thema
  Grenzen
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Windsnelheden 100m hoogte

  Potentiekaart voor productie van duurzame elektriciteit. Deze bevat de kaart met gemiddelde windsnelheden op 100m hoogte.

  Thema
  Geo Wetenschappelijke Data
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Zeegebieden

  INSPIRE Zeegebieden themalaag, geharmoniseerd, gevuld met relevante objecten uit TOP10NL (onderdeel van de Basisregistratie Topografie BRT), geproduceerd en beheerd door het Kadaster. De dataset bevat onder meer Shoreline, Coastline, en Intertidalarea.

  Thema
  Binnenwater
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Zeegraskartering

  Zeegraskaart (vlakken) van alle groeiplaatsen van zeegrassen en Ruppia in de Nederlandse intergetijdengebieden, vanaf 1968.

  Thema
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken