3D Basisvoorziening

Thema
Hoogte
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Downloads
Details bekijken

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN1)

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een hoogtebestand vervaardigd door middel van laseraltimetrie.

Thema
Hoogte
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2)

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een hoogtebestand vervaardigd door middel van laseraltimetrie.

Thema
Hoogte
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3)

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een hoogtebestand vervaardigd door middel van laseraltimetrie.

Thema
Hoogte
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Administratieve Eenheden (INSPIRE geharmoniseerd)

Overzicht van de bestuurlijke indeling van Nederland in gemeenten en provincies. Gegevens zijn gebaseerd op de dataset Bestuurlijke Grenzen, welke afgeleid is uit de Basisregistratie Kadaster (BRK).

Thema
Grenzen
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Adressen

In de Adressen dataset (niet INSPIRE geharmoniseerd) zitten Nederlandse adressen, afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Thema
Locatie
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Adressen (INSPIRE geharmoniseerd)

INSPIRE Adressen themalaag, geharmoniseerd. Gevuld met relevante objecten uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), beheerd door het Kadaster.

Thema
Locatie
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Agrarisch Areaal Nederland (AAN)

Geografische afbakening van landbouwgrond in Nederland (grond die wordt gebruikt als bouwland, blijvend grasland of de teelt van blijvende gewassen).

Thema
Landbouw en Veeteelt
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Asbest scholenkaart

De Asbest scholenkaart bevat een kaart met kleuren waarmee een indicatie gegeven wordt of er asbest aanwezig is in het schoolgebouw. De informatie is afkomstig van basisscholen en scholen van voortgezet onderwijs.

Thema
Maatschappij
Organisatie
Ministerie BZK
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

De gegevens bestaan uit BAG-panden en een deelselectie van BAG-gegevens van deze panden en de zich daarin bevindende verblijfsobjecten. Ook de ligplaatsen en standplaatsen zijn hierin opgenomen met een deelselectie van BAG-gegevens.  Gegevens van alle addressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

Thema
Locatie
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
RESTful API / Geo Services
Details bekijken

Basisregistratie Gewaspercelen (BRP)

BRP - Gewaspercelen bestaat uit de locatie van landbouwpercelen met daaraan gekoppeld het geteelde gewas. De omgrenzingen van de landbouwpercelen zijn gebaseerd op het Agrarisch Areaal Nederland (AAN). 

Thema
Landbouw en Veeteelt
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is dé gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland.

Thema
(Civiele) Structuren
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Basisregistratie Kadaster (BRK)

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit de kadastrale registratie en de kadastrale kaart.

Thema
Grenzen
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
RESTful API / Geo Services / Downloads
Details bekijken

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

De BRO bevat gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. De gegevens zijn onderverdeeld in ‘registratieobjecten’, zoals een Geotechnisch sondeeronderzoek, Bodemkundig boormonsterbeschrijving en Grondwatermonitoringput

Thema
(Civiele) Structuren
Geo Wetenschappelijke Data
Natuur en Milieu
Organisatie
Ministerie BZK
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Basisregistratie Topografie (BRT) TOPNL en TOPraster Historie

De Basisregistratie Topografie is vanaf 01-01-2012 beschikbaar als open data. Op deze pagina worden per TOPNL en TOPraster product de voorgaande jaren als landelijke download aangeboden.

Thema
(Civiele) Structuren
Geo Wetenschappelijke Data
Binnenwater
Grenzen
Hoogte
Locatie
Referentie Materiaal Aardbedekking
Transport
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Downloads
Details bekijken

Basisregistratie Topografie (BRT) TOPNL

TOPNL bestanden zijn objectgerichte topografische bestanden op diverse schaalniveaus. Deze bestanden maken onderdeel uit van de Basis Registratie Topografie (BRT). De TOPNL bestaat uit: TOP10NL, TOP50NL, TOP100NL, TOP250NL, TOP500NL en TOP1000NL.

Thema
(Civiele) Structuren
Geo Wetenschappelijke Data
Binnenwater
Grenzen
Hoogte
Locatie
Referentie Materiaal Aardbedekking
Transport
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
RESTful API / Geo Services / Downloads
Details bekijken

Basisregistratie Topografie (BRT) TOPraster

TOPraster omvat de digitale versies van de topografische kaarten uit de analoge kaartserie van het Kadaster. De TOPraster bestaat uit: TOP25raster, TOP50raster, TOP100raster, TOP250raster, TOP500raster en TOP1000raster.

Thema
(Civiele) Structuren
Geo Wetenschappelijke Data
Binnenwater
Grenzen
Hoogte
Locatie
Referentie Materiaal Aardbedekking
Transport
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Basisregistratie Topografie Achtergrondkaarten (BRT-A)

De BRT Achtergrondkaart is afgeleid uit TOP10NL uit de Basisregistratie Topografie (BRT) met de straatnamen uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De BRT-A bestaat in vier thema's: standaard, grijs, pastel en water.

Thema
(Civiele) Structuren
Geo Wetenschappelijke Data
Binnenwater
Grenzen
Hoogte
Locatie
Referentie Materiaal Aardbedekking
Transport
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Beschermde gebieden - CDDA (INSPIRE geharmoniseerd)

In deze dataset is de zogeheten common database of designated areas (CDDA) weergegeven. Deze database is onderdeel van de jaarlijkse rapportage vanuit Nederland aan de EEA. De CDDA bestaat uit de Natura2000 gebieden, de Nationale parken en het Natuur Netwerk Nederland

Thema
Grenzen
Natuur en Milieu
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Beschermde Gebieden - Cultuurhistorie (INSPIRE geharmoniseerd)

In deze dataset zijn de gegevens samengevoegd van een drietal datasets.

Thema
Grenzen
Locatie
Natuur en Milieu
Organisatie
RCE
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Beschermde Gebieden Nationale Parken (INSPIRE geharmoniseerd)

In dit bestand zijn de grenzen opgenomen van de Nationale Parken.

Thema
Landbouw en Veeteelt
Binnenwater
Grenzen
Locatie
Natuur en Milieu
Organisatie
EZ/RCE
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Beschermde gebieden Natura2000 (INSPIRE Geharmoniseerd)

Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. De Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van beide.

Thema
Natuur en Milieu
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Beschermde Gebieden Provincies

In deze dataset zijn de voor Nederland als INSPIRE aangemerkte bestanden in het thema Beschermde Gebieden opgenomen. De dataset bevat de subthema's: NB-wetgebieden buiten Natura 2000, Aardkundige waarden, Nationale landschappen, Provinciale Ecologische hoofdstructuur (EHS), Provinciale monumenten, Stiltegebieden en Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden (WAV) (allen met data eigenaren de Provincies).

Thema
Natuur en Milieu
Organisatie
IPO
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Beschermde gebieden Wetlands (INSPIRE Geharmoniseerd)

Wetlands zijn de natte natuurgebieden in Nederland. Het Wetland verdrag is op 2 februari 1971 te Ramsar in Iran ondertekend. Nederland was één van de zestien landen die het Verdrag toen ondertekende.

Thema
Natuur en Milieu
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Beschermde natuurmonumenten

Dit bestand omvat uitsluitend de Beschermde Natuurmonumenten die niet overlappen met Natura 2000-gebieden.

Thema
Grenzen
Natuur en Milieu
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Bestuurlijke Grenzen

Bestuurlijke Grenzen bestaan uit de gemeente-, provincie- en rijksgrenzen. Deze worden vervaardigd op basis van de kadastrale registratie (BRK). Jaarlijks wordt de dataset geupdate.

Thema
Grenzen
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

CBS Aardgas- en elektriciteitslevering

Deze dataset bevat Aardgas- en elektriciteitslevering t.b.v. de Nationale Energieatlas

Thema
(Civiele) Structuren
Maatschappij
Organisatie
CBS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

CBS Bestand Bodemgebruik

Het Bestand Bodemgebruik bevat digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland. Voorbeelden van het bodemgebruik zijn verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen en binnen- en buitenwater. 

Thema
Referentie Materiaal Aardbedekking
Economie
Organisatie
CBS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

CBS Bevolkingskernen

Het bestand bevolkingskernen 2011 bevat statistische kerncijfers per bevolkingskern. 

Thema
Grenzen
Maatschappij
Organisatie
CBS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

CBS Gebiedsindelingen

Het bestand CBS gebiedsindelingen geeft de gebiedsindelingen die het CBS hanteert.

Thema
Grenzen
Maatschappij
Organisatie
CBS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

CBS Postcode statistieken

Het bestand CBSpostcode bevat statistische gegevens naar numeriek deel van een postcode (postcode4) of volledige postcode (postcode6).

Thema
Grenzen
Maatschappij
Organisatie
CBS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

CBS Provincies

Het Bestand CBS Provincies bevat de geometrie van alle Provincies in Nederland met als attribuut een aantal statistische cijfers op gebied van demografie en gezondheid. De begrenzingen zijn afgeleid van de gemeentegrens uit de BRK van het Kadaster.

Thema
Grenzen
Maatschappij
Organisatie
CBS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

CBS Vierkantstatistieken

Het bestand CBS vierkanten bevat statistische gegevens per 100m x 100m of 500m x 500m vierkant. Met ingang van november 2017 is het aantal kerncijfers aanzienlijk uitgebreid met gegevens over o.a. demografie, woningen, energie en sociale zekerheid.

Thema
Grenzen
Maatschappij
Organisatie
CBS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

CBS Wijken en Buurten

Het Bestand Wijk- en Buurtkaart bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. 

Thema
Grenzen
Maatschappij
Organisatie
CBS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Cultuurhistorisch GIS (CultGIS)

In de CultGIS-bestanden is informatie vastgelegd over cultuurhistorische objecten in het landelijk gebied. Deze gegevens zijn van groot belang voor de integratie van cultuurhistorie in bijvoorbeeld ruimtelijke planvorming. 

Thema
Landbouw en Veeteelt
(Civiele) Structuren
Maatschappij
Natuur en Milieu
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Digitaal Topografisch Bestand (DTB)

Digitaal Topografisch Bestand van de natte hoofdinfrastructuur in beheer bij Rijkswaterstaat (DTB-Nat) en de droge hoofdinfrastructuur (DTB-Droog) in beheer bij Rijkswaterstaat opgebouwd uit punt-, lijn- en vlakinformatie.

Thema
(Civiele) Structuren
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Drone no-fly zones

Webservice met de no-fly zones voor drones. Ook de recreatieve drone-vlieger moet zich aan deze no-fly zones houden. Tot op straatniveau is op de kaart zichtbaar waar je wel en niet met een drone mag vliegen. 

Thema
Transport
Organisatie
Ministerie BZK
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Ecotopen

Van de Maas, de Rijntakken-Oost, de Rijn-Maasmonding, het Volkerak-Zoommeer en het IJsselmeergebied wordt om de 6 jaar een ecotopenkaart geleverd. 

Thema
Natuur en Milieu
Spreiding van soorten
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Fietsknooppunten

Bestaande Regionale Fietsknooppunten, geleverd vanuit de Landelijke Routedatabank van Stichting Landelijk Fietsplatform.

Thema
Transport
Organisatie
Stichting Landelijk Fietsplatform
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Fysisch Geografische Regio’s

Indeling van Nederland in Fysisch-Geografische Regio's. Voor de omgrenzing van de Regio's is een zo consistent mogelijke lijst van beslisregels gehanteerd, vooral gebaseerd op de bodemtypen. Dit bestand is een update van de FGR-versie van 1997.

Thema
Geo Wetenschappelijke Data
Grenzen
Natuur en Milieu
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Gebouwen (INSPIRE geharmoniseerd)

INSPIRE Gebouwen, geharmoniseerd, gevuld met relevante gebouwen en bouwwerken, afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en TOP10NL, beheerd door het Kadaster.

Thema
(Civiele) Structuren
Locatie
Maatschappij
Planning Kadaster
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Geluidskaarten (RWS)

De service geluidskaart laat zien hoeveel geluid het verkeer op een snelweg maakte in 2016, 2011 en 2006. De service geeft de gemiddelde etmaalwaarde en de gemiddelde geluidswaarde van alle nachtperioden (23.00 tot 7.00 uur) van deze jaren weer. 

Thema
Transport
Natuur en Milieu
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Geluidskaarten (IenW)

De geluidsbelasting (Spoorwegen en Schiphol) wordt uitgedrukt in Lden (Lday-evening-night), de maat voor de gemiddelde geluidsbelasting over een etmaal. De geluidsbelasting 's avonds en 's nachts wordt hierbij veel zwaarder meegerekend dan die van overdag, omdat het geluid dan hinderlijker is. De kaarten zijn gemaakt voor de situatie in 2016.

Thema
Transport
Natuur en Milieu
Organisatie
Ministerie IenW
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Geografische Namen (INSPIRE geharmoniseerd)

INSPIRE Geografische Namen themalaag, geharmoniseerd, gevuld met relevante objecten uit TOP10NL (onderdeel van de Basisregistratie Topografie BRT), geproduceerd en beheerd door het Kadaster. 

Thema
Locatie
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Gesloten gebieden voor visserij

Overzicht van alle gebieden die gesloten zijn voor visserij.

Thema
Grenzen
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Habitatrichtlijnen

Kaart met de verspreiding van habitattypen voor de Artikel 17 rapportage Habitatrichtlijn voor periode 2007 - 2012

Thema
Spreiding van soorten
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Historische Rivierkaarten

Web Mapping Service (WMS) waarin 26 mozaïeken van historische rivierkaarten uit de periode 1830-1961 zijn opgenomen inclusief bladligging en namen van de oorspronkelijke kaarten.

Thema
Binnenwater
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Human Health Statistics Netherlands (INSPIRE geharmoniseerd)

De dataset voor gezondheid bevat aantallen doctoren en doden per 100.000 inwoners per NUTS2 (=provincie).

Thema
Maatschappij
Organisatie
CBS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Hydrografie - Netwerk RWS (INSPIRE geharmoniseerd)

Het netwerk applicatie schema bevat ruimtelijke objecten verbonden met een hydrografische netwerkweergave van waterwegen, meren etc. Dit is primair nodig voor de gebruikerstoepassing 'ruimtelijke analyses en modellering'.

Thema
Binnenwater
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Hydrografie - Physical Waters (INSPIRE geharmoniseerd)

INSPIRE Hydrografie zoals bedoeld in de beschrijving van de zee, meren, rivieren en andere wateren, met hun verschijningsvormen.

Thema
Binnenwater
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Indicatieve aandachtsgebieden funderingsproblematiek

Kaart met indicatieve aandachtsgebieden funderingsproblematiek. Deze kaart toont het aantal woningen met een bouwjaar van voor 1970 in regio’s met een minder draagkrachtige bodem.

Thema
Geo Wetenschappelijke Data
Organisatie
KCAF
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Invasieve Exoten

Invasieve exoten in Nederland conform de aanlevering aan Europa.

Thema
Spreiding van soorten
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Kaderrichtlijn Mariene Strategie 2018

Het bestand is specifiek ten behoeve van de rapportage voor de EU Richtlijn Stedelijk Afvalwater opgebouwd uit door CBS opgevraagde data van diverse waterbeheerders.

Thema
Binnenwater
Maatschappij
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Kaderrichtlijn Water

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen.

Thema
Geo Wetenschappelijke Data
Referentie Materiaal Aardbedekking
Natuur en Milieu
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Landelijke fietsroutes

Thema
Transport
Natuur en Milieu
Organisatie
Stichting Landelijk Fietsplatform
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Landelijke Fietsroutes

Bestaande Landelijke Fietsroutes, geleverd vanuit de Landelijke Routedatabank van Stichting Landelijk Fietsplatform.

Thema
Transport
Organisatie
Stichting Landelijk Fietsplatform
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Landelijke wandelroutes

Landelijke wandelroutes, geleverd vanuit de Landelijke Routedatabank van Stichting Wandelnet

Thema
Transport
Organisatie
Stichting Wandelnet
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Liander elektriciteitsnetten

Deze dataset bevat de liggingsgegevens van de elektriciteitsnetten binnen het werkgebied van Liander.

Thema
(Civiele) Structuren
Transport
Maatschappij
Organisatie
Liander
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Luchtfoto / Landelijke Voorziening Beeldmateriaal (Gesloten)

De orthofotomozaïeken zijn een samenstelling van afzonderlijke orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaïeken zo klein mogelijk gehouden. De orthomozaïeken zijn landsdekkend.

Thema
Referentie Materiaal Aardbedekking
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Luchtfoto / PDOK (Open)

De orthofotomozaïeken zijn een samenstelling van afzonderlijke orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaïeken zo klein mogelijk gehouden. De orthofotomozaïeken zijn landsdekkend.

Thema
Referentie Materiaal Aardbedekking
Organisatie
PDOK
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Luchtfotolabels

Luchtfoto wegenlabels en wegenassen, bedoeld als overlay voor de PDOK luchtfoto. Dit n.a.v. een wens op de PDOK Ideawall. Op basis van data uit de OpenStreetMap. Opdrachtgever: PDOK.

Thema
Referentie Materiaal Aardbedekking
Organisatie
PDOK
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Mossel- en oesterhabitats

Dit betreft een bestandsopname van het areaal mossel en oesterbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee. Dit geschiedt jaarlijks. De opdrachtgever is de Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn / Cluster Duurzame Visserijketens.

Thema
Landbouw en Veeteelt
Binnenwater
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Mosselzaad invanginstallaties

Dit betreft een bestandsopname van het areaal mossel en oesterbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee. Dit geschiedt jaarlijks. De opdrachtgever is de Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn / Cluster Duurzame Visserijketens.

Thema
Landbouw en Veeteelt
Binnenwater
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

NAP info

Overzicht van de ligging van publicabele NAP-peilmerken in Nederland. Voor elke peilmerk is naast de NAP-hoogte onder andere de meetdatum, een omschrijving van de locatie en de X- en Y-coördinaat van het merk in het Rijksdriehoekstelsel (RD) gegeven.

Thema
Hoogte
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI)

De dataset bestaat uit een netwerk van knopen en takken van het waterverdelingsnetwerk. 

Thema
Binnenwater
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Nationaal Wegen Bestand (NWB)

Het NWB-Wegen is een digitaal geografisch bestand van nagenoeg alle wegen in Nederland. Opgenomen zijn alle wegen beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, voor zover voorzien van straatnaam of nummer. 

Thema
Transport
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Nationale EnergieAtlas informatielagen Kadaster

De Nationale EnergieAtlas informatielagen Kadaster betreffen enkele deelkaarten die Kadaster heeft samengesteld over bezitsverhouding van woningen, potentiële Nul op de Meter woningen en gebouwbezit van de overheid.

Thema
Economie
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Nationale Parken

In dit bestand zijn de grenzen opgenomen van de 21 Nationale Parken, zoals die op diverse momenten zijn gepubliceerd in de Staatscourant (laatste wijziging: 7 oktober 2013, nr. DGNR-PDJNG/13163012). Het bestand bevat in totaal 20 Nationale Parken.

Thema
Grenzen
Natuur en Milieu
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Natura 2000

Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermd natuurgebied in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van beide en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten. 

Thema
Grenzen
Natuur en Milieu
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Natuurmeting Op Kaart (NOK)

De Natuurmeting Op Kaart 2014 (NOK2014) geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) op 1 januari 2014. Het betreft realisatie van de begrenzing, verwerving en inrichting. 

Thema
Grenzen
Natuur en Milieu
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Noordzee Vaarwegmarkeringen 

Drijvende (boeien) en vaste markeringen van vaargeulen Nederland  incl. Nederlands Continentaal Plat van de Noordzee

Thema
Grenzen
Transport
Oceanen
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

OpenTopo

Het OpenTopo kaartbeeld betreft een samengesteld topografisch kaartbeeld o.b.v. BRT, BAG, BRK, OSM, AHN, BGT, Risicokaart. 

Thema
(Civiele) Structuren
Geo Wetenschappelijke Data
Binnenwater
Grenzen
Hoogte
Locatie
Referentie Materiaal Aardbedekking
Transport
Organisatie
IFV
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Overheidsdiensten

Het handelsregister is een door de overheid gehouden register, waarin rechtspersonen en ondernemingen vermeld staan met hun gegevens. Dit betreft een niet-geharmoniseerde INSPIRE subset (annex III), thema Administratieve, sociale en overheidsdiensten

Thema
Maatschappij
Organisatie
KVK
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

PDOK Locatieserver

De Locatieserver is een gratis zoekservice die voor iedereen beschikbaar is. Men kan zoeken op BAG-data zoals adres, straat, woonplaats etc. en op kadastrale gegevens (alleen perceelnummers en de perceel-adres koppeling). De nieuwe service kan eenvoudig opgenomen worden in viewers en put uit de meest actuele en betrouwbare overheidsdata.

Thema
Locatie
Organisatie
PDOK
Ontsluitingen
RESTful API
Details bekijken

Population Distribution (INSPIRE geharmoniseerd)

De dataset voor de bevolkingsspreiding bevat het aantal inwoners per gemeente, NUTS2 (=provincie) en 1km2 grid volgens het Europese coördinatenstelsel ETRS89: LAEA

Thema
Maatschappij
Organisatie
CBS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Potentieel koude en warmte uit open en gesloten WKO systemen (GJ/ha.jaar)

Deze kaart is een weergave van het potentieel aan koude/warmte in GJ/(ha.jaar) dat uit open en gesloten WKO systemen gehaald kan worden.

Thema
Geo Wetenschappelijke Data
Organisatie
EZ/RCE
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Potentiekaart omgevingswarmte

De WarmteAtlas Nederland is een digitale, geografische kaart waarop warmteaanbod en -vraag in ons land zijn aangegeven. 

Thema
Geo Wetenschappelijke Data
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Potentiekaart reststromen

De WarmteAtlas Nederland is een digitale, geografische kaart waarop warmteaanbod en -vraag in ons land zijn aangegeven. 

Thema
Geo Wetenschappelijke Data
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Potentiekaart restwarmte

De WarmteAtlas Nederland is een digitale, geografische kaart waarop warmteaanbod en -vraag in ons land zijn aangegeven. 

Thema
Geo Wetenschappelijke Data
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Projecten Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Overzicht van projecten waarin agrariërs, waterschappen en andere partijen onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer werken aan een betere waterkwaliteit, beter omgaan met zoetwaterbeschikbaarheid en betere agrarische bedrijfsresultaten.

Thema
Landbouw en Veeteelt
Binnenwater
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Publiekrechtelijke Beperking

WKPB - Publiekrechtelijke Beperking – Wet Bodembescherming: Overzicht van de door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. 

Thema
Planning Kadaster
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

RD info

Overzicht van de ligging van de RD-punten, GNSS-referentiestations en GNSS-kernnetpunten in Nederland met de bijbehorende omschrijvingen en coordinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD) en het Europese stelsel ETRS-89. 

Thema
Locatie
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Regionale fietsnetwerken

Thema
Transport
Natuur en Milieu
Organisatie
Stichting Landelijk Fietsplatform
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Regionale wandelnetwerken

Thema
Locatie
Transport
Organisatie
Stichting Wandelnet
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Richtlijn Overstromingsrisico EU2018

Thema
Natuur en Milieu
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Richtlijn Stedelijk Afvalwater

Thema
Maatschappij
Natuur en Milieu
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Ruimtelijke plannen

Officieel gepubliceerde ruimtelijke plannen conform de digitaliseringsaspecten van de Wro/Bro. Let op: De gegevens in deze dataset worden maandelijks geactualiseerd. 

Thema
Planning Kadaster
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Scheepvaart Verkeersscheidingsstelsel Noordzee

Het Scheepvaart verkeersscheidingsstelsel bevat kilometerpunten op de as van de vaargeulen op het Nederlands Continentaal Plat, Ankergebieden, vaargeulen, begrenzing en zonering. Deze dataset is aangemerkt als INSPIRE As-Is bron voor EU-doelen.

Thema
Binnenwater
Transport
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Schelpdierenpercelen

Percelen, in rijkseigendom, in de Kustwateren en het Grevelingenmeer, waar de huurder mosselen dan wel oesters mag kweken en oogsten.

Thema
Landbouw en Veeteelt
Binnenwater
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Schelpdierwater

Schelpdierwater bevat de omgrenzing van de oppervlaktewaterlichamen die zijn aangewezen als Schelpdierwater ten behoeve van het Kaderrichtlijn water.

Thema
Natuur en Milieu
Oceanen
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Spoorwegen

Deze service bevat de spoorverbindingen, inclusief kilometreringspunten, stations en overwegen.

Thema
Transport
Organisatie
Prorail
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Statistical Units Grid (INSPIRE geharmoniseerd)

This dataset contains the 1km2 grids for 9 European countries (NL,BE,PT,AT,SE,FI,EE,NO and PL) in the Lambert Equal Area projection according to the INSPIRE datamodel for Statistical Units version 3.0

Thema
Referentie Materiaal Aardbedekking
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Statistics Netherlands Land Use 2015 (BBG 2015 INSPIRE geharmoniseerd)

This is the INSPIRE Land Use data set of the Netherlands. It is based on the topographical map of the Netherlands (BRT) and aerial photo's of summer of 2015.

Thema
Natuur en Milieu
Economie
Organisatie
CBS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Stedelijk Water (Riolering)

Systemen voor stedelijk water met kenmerken gericht op beheeractiviteiten

Thema
Binnenwater
Natuur en Milieu
Organisatie
Rioned
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

Download Service Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

Thema
Transport
Organisatie
Ministerie BZK
Ontsluitingen
Downloads
Details bekijken

Terugmeldingen

De Terugmeldingenservice bevat recente meldingen op informatie uit de Basisregistraties

Thema
Planning Kadaster
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
RESTful API / Geo Services
Details bekijken

Vaarweg Informatie Nederland (VIN)

Geografische bestanden met bevaarbaarheidsinformatie binnen Nederland. Vaarweg of deel van de vaarweg of haven, waaraan een bepaalde bevaarbaarheidsklasse is toegekend (Classificatie vaarwegen aan de hand van de internationale klasse-indeling 1992)

Thema
Binnenwater
Transport
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Verkeersongevallen - Nederland 2008 - 2017

Verzamelde gegevens uit het Bestand geregistreerde Ongevallen Nederland (BRON) met een beperkte hoeveelheid attributen.

Thema
Transport
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Vervoersnetwerken (Kadaster)

INSPIRE Gemeenschappelijke TransportNetwerken - Gemeenschappelijke transport elementen themalaag, geharmoniseerd, gevuld met relevante objecten uit TOP10NL (onderdeel van de Basisregistratie Topografie BRT), geproduceerd en beheerd door het Kadaster.

Thema
Transport
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Vervoersnetwerken (RWS)

Vervoersnetwerken bevat het netwerk en de physical objects die verbonden zijn aan transport over waterlopen en wegen.

Thema
Transport
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Vogelrichtlijnen

Verspreiding en verspreidingsgebied van soorten in Vogelrichtlijngebieden voor de periode 2007-2012

Thema
Spreiding van soorten
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Waterschapsdata

Deze datasets zijn gebaseerd op (niet INSPIRE geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA).

Thema
Binnenwater
Organisatie
Waterschapshuis/HWH
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Weggegevens

De dataset Weggegevens bevat op dit moment de lagen maximum snelheden en rijstroken van de rijkswegen.

Thema
Transport
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Wetlands

Wetlands zijn de natte natuurgebieden in Nederland (44 gebieden). Het Wetland verdrag is op 2 februari 1971 te Ramsar in Iran ondertekend. Nederland was een van de zestien landen die het Verdrag toen ondertekende. 

Thema
Grenzen
Natuur en Milieu
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Windsnelheden 100m hoogte

Potentiekaart voor productie van duurzame elektriciteit. Deze bevat de kaart met gemiddelde windsnelheden op 100m hoogte.

Thema
Geo Wetenschappelijke Data
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Zeegebieden

INSPIRE Zeegebieden themalaag, geharmoniseerd, gevuld met relevante objecten uit TOP10NL (onderdeel van de Basisregistratie Topografie BRT), geproduceerd en beheerd door het Kadaster. De dataset bevat onder meer Shoreline, Coastline, en Intertidalarea.

Thema
Binnenwater
Natuur en Milieu
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Zeegraskartering

Zeegraskaart (vlakken) van alle groeiplaatsen van zeegrassen en Ruppia in de Nederlandse intergetijdengebieden, vanaf 1968.

Thema
Natuur en Milieu
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken