Nieuw bij PDOK - INSPIRE-data (water)wegen en hydrografie

De thema’s wegen, waterwegen en hydrografie zijn per april 2018 bij PDOK beschikbaar voor verdere aansluiting van geografie en rapportages voor Europese doeleinden. De data vallen onder de thema’s roads, waterways en hydrography van het Europese programma INSPIRE. Ze bevatten bij die thema’s behorende en door de mens gemaakte objecten, netwerken, knooppunten en gebieden, waarover de verschillende overheidsorganen rapporteren aan de EU. Bij het samenbrengen van deze data zijn veel overheden betrokken. Voor bovengenoemde thema’s zijn dat voornamelijk Rijkswaterstaat, Kadaster en PDOK.

Updatefrequentie

De levering bestaat, naast de initiële levering die nu plaatsvindt, uit regelmatige updates op basis van de updatefrequenties van de bronbestanden. Op dit moment wordt gekeken of een hoogste updatefrequentie van een maand haalbaar is.

Hergebruik van erkende bronnen

Voor Rijkswaterstaat, het Kadaster en de overige overheidsbronnen van data is hergebruik en, indien nodig, het herinrichten van data voor internationaal gebruik een logische vervolgstap om hergebruik van data te stimuleren en meer waarde uit de data te halen. Daardoor wordt ruimte gecreëerd voor gebruik voor andere, veelal grensoverschrijdende doelen en ontstaan mogelijkheden voor innovatie.

Data is niet altijd direct geschikt voor hergebruik op Europese schaal. Daarvoor moet ze vaak passend gemaakt worden voor het ontwikkelde INSPIRE-informatiemodel. Soms is nog nodig dat op nationaal niveau harmonisatie plaatsvindt, zoals semantische en topografische afstemming tussen bijvoorbeeld gegevens van Rijkswaterstaat en het Kadaster. Rijkswaterstaat maakt in dit proces van harmoniseren onder andere gebruik van expertise van de makers van de HALE-software. De software helpt de data-services van de bronbestanden te vertalen naar het gewenste data-model van INSPIRE. Deze partij host tevens eventuele tussenproducten die zij in het proces genereren als INSPIRE-compliant data. Ook beheert zij voor RWS de inhoud van een publiek toegankelijke bron: https://github.com/codefornl/INSPIRE. Het eindresultaat wordt vervolgens via PDOK beschikbaar gesteld.

Het koppelen van bronnen die oorspronkelijk niet koppelbaar waren, is niet eenvoudig en verloopt via stappen waarin bedrijfsprocessen en techniek gezamenlijk voor een éénduidig resultaat moeten zorgen. Een volgende stap is om de data nog geschikter te maken voor het beoogde gebruik.
De evaluaties van het proces en het afstemmen van de werkzaamheden zijn de afgelopen maand gestart. En de eerste verbeteringen hebben plaats gevonden.

Contact

De doelstelling van INSPIRE is dat alle geselecteerde rapportages en internationale milieu gerelateerde data gebaseerd worden op dezelfde EU-specificaties en dat de onderliggende data bekeken en gedownload kan worden. Data is te vinden in het Nationaalgeoregister.nl, data.overheid.nl en op het INSPIRE-platform van de EU.

Als bronhouder, gebruiker, geïnteresseerde of beheerder van de tientallen geselecteerde datasets voor INSPIRE kunt u meer informatie vinden op de websites:

En voor de datasets kunt u terecht in: