Nieuwe services voor grondwaterspiegeldieptemodel

BRO heeft per 27 december 2021 bij PDOK een nieuwe WMS service en een atomfeed beschikbaar gesteld voor de dataset grondspiegeldieptemodel.

Grondwaterspiegelmodel

Het grondwaterspiegeldieptemodel (Water table Depth Model, WDM) maakt deel uit van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Het bestaat uit een aantal grondwaterkarakteristieken die samen de langjarig gemiddelde fluctuatiedieptes van de grondwaterspiegel weergeven. Deze statistieken zijn de gemiddelde kleinste grondwaterspiegeldiepte (GHG), de gemiddelde grootste grondwaterspiegeldiepte (GLG) en de daarvan afgeleide grondwatertrap (Gt).

De grondwatertrap maakte tot voor kort deel uit van een ander BRO -registratieobject, te weten de Bodemkaart van Nederland schaal 1:50000. Voor onder meer ecologische toepassingen is ook de gemiddelde voorjaarsgrondwaterspiegeldiepte (GVG) aan het grondwaterspiegeldieptemodel toegevoegd. Tot slot bevat het grondwaterspiegeldieptemodel ook de waarnemingen op basis waarvan de kaarten zijn afgeleid. Het grondwaterspiegeldieptemodel wordt o.a. toegepast bij ruimtelijke planvorming, schadeberekeningen, natuurherstel en -ontwikkeling, aanwijzing van beschermingszones in het kader van de Europese Habitatrichtlijn, onderbouwing van derogatieaanvragen voor de Europese Nitraatrichtlijn en bij de beoordeling van werking en risico’s van gewasbeschermingsmiddelen.

URL’s

Dataset is via de volgende URL’s te gebruiken:

WMS:
https://service.pdok.nl/bzk/bro-grondwaterspiegeldiepte/wms/v1_0?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilitieshttps://service.pdok.nl/bzk/bro-grondwaterspiegeldiepte/wms/v1_0?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities

Atomfeed:
https://service.pdok.nl/bzk/bro-grondwaterspiegeldiepte/atom/v1_0/index.xmlhttps://service.pdok.nl/bzk/bro-grondwaterspiegeldiepte/wms/v1_0?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities