Administratieve Eenheden (INSPIRE geharmoniseerd)

Overzicht van de bestuurlijke indeling van Nederland in gemeenten en provincies. Gegevens zijn gebaseerd op de dataset Bestuurlijke Grenzen, welke afgeleid is uit de Basisregistratie Kadaster (BRK).

Thema
Grenzen
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Basisregistratie Kadaster (BRK)

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit de kadastrale registratie en de kadastrale kaart.

Thema
Grenzen
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
RESTful API / Geo Services / Downloads
Details bekijken

Basisregistratie Topografie (BRT) TOPNL en TOPraster Historie

De Basisregistratie Topografie is vanaf 01-01-2012 beschikbaar als open data. Op deze pagina worden per TOPNL en TOPraster product de voorgaande jaren als landelijke download aangeboden.

Thema
(Civiele) Structuren
Geo Wetenschappelijke Data
Binnenwater
Grenzen
Hoogte
Locatie
Referentie Materiaal Aardbedekking
Transport
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Downloads
Details bekijken

Basisregistratie Topografie (BRT) TOPNL

TOPNL bestanden zijn objectgerichte topografische bestanden op diverse schaalniveaus. Deze bestanden maken onderdeel uit van de Basis Registratie Topografie (BRT). De TOPNL bestaat uit: TOP10NL, TOP50NL, TOP100NL, TOP250NL, TOP500NL en TOP1000NL.

Thema
(Civiele) Structuren
Geo Wetenschappelijke Data
Binnenwater
Grenzen
Hoogte
Locatie
Referentie Materiaal Aardbedekking
Transport
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
RESTful API / Geo Services / Downloads
Details bekijken

Basisregistratie Topografie (BRT) TOPraster

TOPraster omvat de digitale versies van de topografische kaarten uit de analoge kaartserie van het Kadaster. De TOPraster bestaat uit: TOP25raster, TOP50raster, TOP100raster, TOP250raster, TOP500raster en TOP1000raster.

Thema
(Civiele) Structuren
Geo Wetenschappelijke Data
Binnenwater
Grenzen
Hoogte
Locatie
Referentie Materiaal Aardbedekking
Transport
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Basisregistratie Topografie Achtergrondkaarten (BRT-A)

De BRT Achtergrondkaart is afgeleid uit TOP10NL uit de Basisregistratie Topografie (BRT) met de straatnamen uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De BRT-A bestaat in vier thema's: standaard, grijs, pastel en water.

Thema
(Civiele) Structuren
Geo Wetenschappelijke Data
Binnenwater
Grenzen
Hoogte
Locatie
Referentie Materiaal Aardbedekking
Transport
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Beschermde gebieden - CDDA (INSPIRE geharmoniseerd)

In deze dataset is de zogeheten common database of designated areas (CDDA) weergegeven. Deze database is onderdeel van de jaarlijkse rapportage vanuit Nederland aan de EEA. De CDDA bestaat uit de Natura2000 gebieden, de Nationale parken en het Natuur Netwerk Nederland

Thema
Grenzen
Natuur en Milieu
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Beschermde Gebieden - Cultuurhistorie (INSPIRE geharmoniseerd)

In deze dataset zijn de gegevens samengevoegd van een drietal datasets.

Thema
Grenzen
Locatie
Natuur en Milieu
Organisatie
RCE
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Beschermde Gebieden Nationale Parken (INSPIRE geharmoniseerd)

In dit bestand zijn de grenzen opgenomen van de Nationale Parken.

Thema
Landbouw en Veeteelt
Binnenwater
Grenzen
Locatie
Natuur en Milieu
Organisatie
EZ/RCE
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Beschermde natuurmonumenten

Dit bestand omvat uitsluitend de Beschermde Natuurmonumenten die niet overlappen met Natura 2000-gebieden.

Thema
Grenzen
Natuur en Milieu
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Bestuurlijke Grenzen

Bestuurlijke Grenzen bestaan uit de gemeente-, provincie- en rijksgrenzen. Deze worden vervaardigd op basis van de kadastrale registratie (BRK). Jaarlijks wordt de dataset geupdate.

Thema
Grenzen
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

CBS Bevolkingskernen

Het bestand bevolkingskernen 2011 bevat statistische kerncijfers per bevolkingskern. 

Thema
Grenzen
Maatschappij
Organisatie
CBS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

CBS Gebiedsindelingen

Het bestand CBS gebiedsindelingen geeft de gebiedsindelingen die het CBS hanteert.

Thema
Grenzen
Maatschappij
Organisatie
CBS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

CBS Postcode statistieken

Het bestand CBSpostcode bevat statistische gegevens naar numeriek deel van een postcode (postcode4) of volledige postcode (postcode6).

Thema
Grenzen
Maatschappij
Organisatie
CBS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

CBS Provincies

Het Bestand CBS Provincies bevat de geometrie van alle Provincies in Nederland met als attribuut een aantal statistische cijfers op gebied van demografie en gezondheid. De begrenzingen zijn afgeleid van de gemeentegrens uit de BRK van het Kadaster. Let op! Deze dataset gaat per 1 april 2021 uit.

Thema
Grenzen
Maatschappij
Organisatie
CBS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

CBS Vierkantstatistieken

Het bestand CBS vierkanten bevat statistische gegevens per 100m x 100m of 500m x 500m vierkant. Met ingang van november 2017 is het aantal kerncijfers aanzienlijk uitgebreid met gegevens over o.a. demografie, woningen, energie en sociale zekerheid.

Thema
Grenzen
Maatschappij
Organisatie
CBS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

CBS Wijken en Buurten

Het Bestand Wijk- en Buurtkaart bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. 

Thema
Grenzen
Maatschappij
Organisatie
CBS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Fysisch Geografische Regio’s

Indeling van Nederland in Fysisch-Geografische Regio's. Voor de omgrenzing van de Regio's is een zo consistent mogelijke lijst van beslisregels gehanteerd, vooral gebaseerd op de bodemtypen. Dit bestand is een update van de FGR-versie van 1997.

Thema
Geo Wetenschappelijke Data
Grenzen
Natuur en Milieu
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Gesloten gebieden voor visserij

Overzicht van alle gebieden die gesloten zijn voor visserij.

Thema
Grenzen
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Nationale Parken

In dit bestand zijn de grenzen opgenomen van de 21 Nationale Parken, zoals die op diverse momenten zijn gepubliceerd in de Staatscourant (laatste wijziging: 7 oktober 2013, nr. DGNR-PDJNG/13163012). Het bestand bevat in totaal 20 Nationale Parken.

Thema
Grenzen
Natuur en Milieu
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Natura 2000

Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermd natuurgebied in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van beide en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten. 

Thema
Grenzen
Natuur en Milieu
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Natuurmeting Op Kaart (NOK)

De Natuurmeting Op Kaart 2014 (NOK2014) geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) op 1 januari 2014. Het betreft realisatie van de begrenzing, verwerving en inrichting. 

Thema
Grenzen
Natuur en Milieu
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Noordzee Vaarwegmarkeringen 

Drijvende (boeien) en vaste markeringen van vaargeulen Nederland  incl. Nederlands Continentaal Plat van de Noordzee

Thema
Grenzen
Transport
Oceanen
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

OpenTopo

Het OpenTopo kaartbeeld betreft een samengesteld topografisch kaartbeeld o.b.v. BRT, BAG, BRK, OSM, AHN, BGT, Risicokaart. 

Thema
(Civiele) Structuren
Geo Wetenschappelijke Data
Binnenwater
Grenzen
Hoogte
Locatie
Referentie Materiaal Aardbedekking
Transport
Organisatie
IFV
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Wetlands

Wetlands zijn de natte natuurgebieden in Nederland (44 gebieden). Het Wetland verdrag is op 2 februari 1971 te Ramsar in Iran ondertekend. Nederland was een van de zestien landen die het Verdrag toen ondertekende. 

Thema
Grenzen
Natuur en Milieu
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken