• Basisregistratie Ondergrond (BRO)

  De BRO bevat gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. De gegevens zijn onderverdeeld in ‘registratieobjecten’, zoals een Geotechnisch sondeeronderzoek, Bodemkundig boormonsterbeschrijving en Grondwatermonitoringput

  Thema
  (Civiele) Structuren
  Geo Wetenschappelijke Data
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  Ministerie BZK
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Beschermde gebieden - CDDA (INSPIRE geharmoniseerd)

  In deze dataset is de zogeheten common database of designated areas (CDDA) weergegeven. Deze database is onderdeel van de jaarlijkse rapportage vanuit Nederland aan de EEA. De CDDA bestaat uit de Natura2000 gebieden, de Nationale parken en het Natuur Netwerk Nederland.

  Thema
  Grenzen
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Beschermde Gebieden - Cultural Heritage (INSPIRE geharmoniseerd)

  In deze dataset zijn de gegevens samengevoegd van de dataset van de gebieden die zijn aangewezen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht en de dataset van het Nederlandse cultureel erfgoed dat is geplaatst op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

  Thema
  Grenzen
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  EZ/RCE
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Beschermde Gebieden INSPIRE (geharmoniseerd)

  In deze dataset zijn de voor Nederland als INSPIRE aangemerkte bestanden in het thema Beschermde gebieden opgenomen.

  Thema
  Grenzen
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  EZ/RCE
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Beschermde Gebieden Nationale Parken (INSPIRE geharmoniseerd)

  In dit bestand zijn de grenzen opgenomen van de Nationale Parken.

  Thema
  Landbouw en Veeteelt
  Binnenwater
  Grenzen
  Locatie
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  EZ/RCE
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Beschermde Gebieden PROVINCIES

  In deze dataset zijn de voor Nederland als INSPIRE aangemerkte bestanden in het thema Beschermde Gebieden opgenomen. De dataset bevat de subthema's: NB-wetgebieden buiten Natura 2000, Aardkundige waarden, Nationale landschappen, Provinciale Ecologische hoofdstructuur (EHS), Provinciale monumenten, Stiltegebieden en Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden (WAV) (allen met data eigenaren de Provincies).

  Thema
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  IPO
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Beschermde natuurmonumenten

  Dit bestand omvat uitsluitend de Beschermde Natuurmonumenten die niet overlappen met Natura 2000-gebieden.

  Thema
  Grenzen
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Cultuurhistorisch GIS (CultGIS)

  In de CultGIS-bestanden is informatie vastgelegd over cultuurhistorische objecten in het landelijk gebied. Deze gegevens zijn van groot belang voor de integratie van cultuurhistorie in bijvoorbeeld ruimtelijke planvorming. 

  Thema
  Landbouw en Veeteelt
  (Civiele) Structuren
  Maatschappij
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Ecotopen

  Van de Maas, de Rijntakken-Oost, de Rijn-Maasmonding, het Volkerak-Zoommeer en het IJsselmeergebied wordt om de 6 jaar een ecotopenkaart geleverd. 

  Thema
  Natuur en Milieu
  Spreiding van soorten
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Fysisch Geografische Regio’s

  Indeling van Nederland in Fysisch-Geografische Regio's. Voor de omgrenzing van de Regio's is een zo consistent mogelijke lijst van beslisregels gehanteerd, vooral gebaseerd op de bodemtypen. Dit bestand is een update van de FGR-versie van 1997.

  Thema
  Geo Wetenschappelijke Data
  Grenzen
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Geluidskaarten (RWS)

  De service geluidskaart laat zien hoeveel geluid het verkeer op een snelweg maakte in 2016, 2011 en 2006. De service geeft de gemiddelde etmaalwaarde en de gemiddelde geluidswaarde van alle nachtperioden (23.00 tot 7.00 uur) van deze jaren weer. 

  Thema
  Transport
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Geluidskaarten (IenW)

  De geluidsbelasting (Spoorwegen en Schiphol) wordt uitgedrukt in Lden (Lday-evening-night), de maat voor de gemiddelde geluidsbelasting over een etmaal. De geluidsbelasting 's avonds en 's nachts wordt hierbij veel zwaarder meegerekend dan die van overdag, omdat het geluid dan hinderlijker is. De kaarten zijn gemaakt voor de situatie in 2016.

  Thema
  Transport
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  Ministerie IenW
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Kaderrichtlijn Stedelijk Afvalwater

  Thema
  Maatschappij
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Kaderrichtlijn Water

  De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen.

  Thema
  Geo Wetenschappelijke Data
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Kweldervegetatie

  Vegetatiedatabase (opgebouwd uit vlakken) van alle gebieden die onder invloed staan van de zee (kwelders en groene stranden), ingewonnen op basis van luchtfoto's 1:5.000 of 1:10.000 en veldwerk. 

  Thema
  Binnenwater
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Nationale Parken

  In dit bestand zijn de grenzen opgenomen van de 20 Nationale Parken, zoals die op diverse momenten zijn gepubliceerd in de Staatscourant (laatste wijziging: 7 oktober 2013, nr. DGNR-PDJNG/13163012). Het bestand bevat in totaal 20 Nationale Parken.

  Thema
  Grenzen
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Natura 2000

  Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermd natuurgebied in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van beide en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten. 

  Thema
  Grenzen
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Natuurmeting Op Kaart (NOK)

  De Natuurmeting Op Kaart 2010 (NOK2010) geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) op 1 januari 2010. Het betreft realisatie van de begrenzing, verwerving en inrichting. 

  Thema
  Grenzen
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Nulmeting op Kaart 2007 (NOK2007)

  De Nulmeting op Kaart 2007 (NOK2007) geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) op 1 januari 2007. Het betreft realisatie van de begrenzing, verwerving en inrichting. 

  Thema
  Grenzen
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Schelpdierwater

  Schelpdierwater bevat de omgrenzing van de oppervlaktewaterlichamen die zijn aangewezen als Schelpdierwater ten behoeve van het Kaderrichtlijn water.

  Thema
  Natuur en Milieu
  Oceanen
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Statistics Netherlands Land Use 2015 (BBG 2015 INSPIRE geharmoniseerd)

  This is the INSPIRE Land Use data set of the Netherlands. It is based on the topographical map of the Netherlands (BRT) and aerial photo's of summer of 2015.

  Thema
  Natuur en Milieu
  Economie
  Organisatie
  CBS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Wetlands

  Wetlands zijn de natte natuurgebieden in Nederland (44 gebieden). Het Wetland verdrag is op 2 februari 1971 te Ramsar in Iran ondertekend. Nederland was een van de zestien landen die het Verdrag toen ondertekende. 

  Thema
  Grenzen
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Zeegebieden

  INSPIRE Zeegebieden themalaag, geharmoniseerd, gevuld met relevante objecten uit TOP10NL (onderdeel van de Basisregistratie Topografie BRT), geproduceerd en beheerd door het Kadaster. De dataset bevat onder meer Shoreline, Coastline, en Intertidalarea.

  Thema
  Binnenwater
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Zeegraskartering

  Zeegraskaart (vlakken) van alle groeiplaatsen van zeegrassen en Ruppia in de Nederlandse intergetijdengebieden, vanaf 1968.

  Thema
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken