Basisregistratie Ondergrond (BRO)

De BRO bevat gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. De gegevens zijn onderverdeeld in ‘registratieobjecten’, zoals een Geotechnisch sondeeronderzoek, Bodemkundig boormonsterbeschrijving en Grondwatermonitoringput

Thema
Natuur en Milieu
(Civiele) Structuren
Geo Wetenschappelijke Data
Organisatie
Ministerie BZK
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads

Beschermde gebieden - CDDA (INSPIRE geharmoniseerd)

In deze dataset is de zogeheten common database of designated areas (CDDA) weergegeven. Deze database is onderdeel van de jaarlijkse rapportage vanuit Nederland aan de EEA. De CDDA bestaat uit de Natura2000 gebieden, de Nationale parken en het Natuur Netwerk Nederland

Thema
Natuur en Milieu
Grenzen
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services

Beschermde Gebieden - Cultuurhistorie (INSPIRE geharmoniseerd)

In deze dataset zijn de gegevens samengevoegd van een drietal datasets.

Thema
Natuur en Milieu
Grenzen
Locatie
Organisatie
RCE
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads

Beschermde gebieden - Provincies (INSPIRE geharmoniseerd)

In deze dataset zijn de voor Nederland als INSPIRE aangemerkte bestanden in het thema Beschermde Gebieden opgenomen. De dataset bevat de subthema's: NB-wetgebieden buiten Natura 2000, Aardkundige waarden, Nationale landschappen, Provinciale Ecologische hoofdstructuur (EHS), Provinciale monumenten, Stiltegebieden en Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden (WAV) (allen met data eigenaren de Provincies).

Thema
Natuur en Milieu
Organisatie
IPO
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads

Beschermde Gebieden Nationale Parken (INSPIRE geharmoniseerd)

In dit bestand zijn de grenzen opgenomen van de Nationale Parken.

Thema
Natuur en Milieu
Landbouw en Veeteelt
Binnenwater
Grenzen
Locatie
Organisatie
EZ/RCE
Ontsluitingen
Geo Services

Beschermde gebieden Natura2000 (INSPIRE Geharmoniseerd)

Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. De Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van beide.

Thema
Natuur en Milieu
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services

Beschermde gebieden Wetlands (INSPIRE Geharmoniseerd)

Wetlands zijn de natte natuurgebieden in Nederland. Het Wetland verdrag is op 2 februari 1971 te Ramsar in Iran ondertekend. Nederland was één van de zestien landen die het Verdrag toen ondertekende.

Thema
Natuur en Milieu
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services

Beschermde natuurmonumenten

Dit bestand omvat uitsluitend de Beschermde Natuurmonumenten die niet overlappen met Natura 2000-gebieden.

Thema
Natuur en Milieu
Grenzen
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads

Bodemgebruik (INSPIRE geharmoniseerd)

Thema
Geo Wetenschappelijke Data
Natuur en Milieu
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads

Ecotopen

Van de Maas, de Rijntakken-Oost, de Rijn-Maasmonding, het Volkerak-Zoommeer en het IJsselmeergebied wordt om de 6 jaar een ecotopenkaart geleverd. 

Thema
Natuur en Milieu
Spreiding van soorten
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services

Fysisch Geografische Regio’s

Indeling van Nederland in Fysisch-Geografische Regio's. Voor de omgrenzing van de Regio's is een zo consistent mogelijke lijst van beslisregels gehanteerd, vooral gebaseerd op de bodemtypen. Dit bestand is een update van de FGR-versie van 1997.

Thema
Natuur en Milieu
Geo Wetenschappelijke Data
Grenzen
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services

Geluidskaarten (RWS)

De service geluidskaart laat zien hoeveel geluid het verkeer op een snelweg maakte in 2016, 2011 en 2006. De service geeft de gemiddelde etmaalwaarde en de gemiddelde geluidswaarde van alle nachtperioden (23.00 tot 7.00 uur) van deze jaren weer. 

Thema
Natuur en Milieu
Transport
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services

Geluidskaarten (IenW)

De geluidsbelasting (Spoorwegen en Schiphol) wordt uitgedrukt in Lden (Lday-evening-night), de maat voor de gemiddelde geluidsbelasting over een etmaal. De geluidsbelasting 's avonds en 's nachts wordt hierbij veel zwaarder meegerekend dan die van overdag, omdat het geluid dan hinderlijker is. De kaarten zijn gemaakt voor de situatie in 2016.

Thema
Natuur en Milieu
Transport
Organisatie
Ministerie IenW
Ontsluitingen
Geo Services

Kaderrichtlijn Water

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen.

Thema
Natuur en Milieu
Geo Wetenschappelijke Data
Referentie Materiaal Aardbedekking
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads

Landelijke fietsroutes

Thema
Natuur en Milieu
Transport
Organisatie
Stichting Landelijk Fietsplatform
Ontsluitingen
Geo Services

Nationale Parken

In dit bestand zijn de grenzen opgenomen van de 21 Nationale Parken, zoals die op diverse momenten zijn gepubliceerd in de Staatscourant (laatste wijziging: 7 oktober 2013, nr. DGNR-PDJNG/13163012). Het bestand bevat in totaal 20 Nationale Parken.

Thema
Natuur en Milieu
Grenzen
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads

Natura 2000

Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermd natuurgebied in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van beide en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten. 

Thema
Natuur en Milieu
Grenzen
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads

Natuurmeting Op Kaart (NOK)

De Natuurmeting Op Kaart 2014 (NOK2014) geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) op 1 januari 2014. Het betreft realisatie van de begrenzing, verwerving en inrichting. 

Thema
Natuur en Milieu
Grenzen
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads

Regionale fietsnetwerken

Thema
Natuur en Milieu
Transport
Organisatie
Stichting Landelijk Fietsplatform
Ontsluitingen
Geo Services

Richtlijn Overstromingsrisico EU2018

Thema
Natuur en Milieu
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads

Richtlijn Stedelijk Afvalwater

Thema
Maatschappij
Natuur en Milieu
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads

Schelpdierwater

Schelpdierwater bevat de omgrenzing van de oppervlaktewaterlichamen die zijn aangewezen als Schelpdierwater ten behoeve van het Kaderrichtlijn water.

Thema
Natuur en Milieu
Oceanen
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services

Statistics Netherlands Land Use 2015 (BBG 2015 INSPIRE geharmoniseerd)

This is the INSPIRE Land Use data set of the Netherlands. It is based on the topographical map of the Netherlands (BRT) and aerial photo's of summer of 2015.

Thema
Natuur en Milieu
Economie
Organisatie
CBS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads

Stedelijk Water (Riolering)

Systemen voor stedelijk water met kenmerken gericht op beheeractiviteiten

Thema
Natuur en Milieu
Binnenwater
Organisatie
Rioned
Ontsluitingen
Geo Services

Vervoersnetwerken (RWS)

Vervoersnetwerken - Bevat het netwerk en de physical objects die verbonden zijn aan transport over wegen en waterlopen. Er wordt op toe gezien dat de features van het netwerk geschikt zijn en dat de koppeling tussen de netwerken met wegen, spoorwegen en luchtvaart zijn gerealiseerd, i.e. multi-modale knooppunten, in het bijzonder lokaal. Dit om te voorzien in de behoeften van intelligente transportsystemen zoals location based services (LBS) en telematica. Het transport netwerk zal ook de referenties naar verkeersstromen bevatten om navigatie diensten mogelijk te maken.

Thema
Natuur en Milieu
Binnenwater
Transport
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services

Wetlands

Wetlands zijn de natte natuurgebieden in Nederland (44 gebieden). Het Wetland verdrag is op 2 februari 1971 te Ramsar in Iran ondertekend. Nederland was een van de zestien landen die het Verdrag toen ondertekende. 

Thema
Natuur en Milieu
Grenzen
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads

Zeegebieden

INSPIRE Zeegebieden themalaag, geharmoniseerd, gevuld met relevante objecten uit TOP10NL (onderdeel van de Basisregistratie Topografie BRT), geproduceerd en beheerd door het Kadaster. De dataset bevat onder meer Shoreline, Coastline, en Intertidalarea.

Thema
Natuur en Milieu
Binnenwater
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads

Zeegraskartering

Zeegraskaart (vlakken) van alle groeiplaatsen van zeegrassen en Ruppia in de Nederlandse intergetijdengebieden, vanaf 1968.

Thema
Natuur en Milieu
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services