Dataset: Beschikbare capaciteit elektriciteitsnet

De dataset bestaat uit polygonen rondom onderstation (>25kV) met gegevens over de capaciteit van en geplande investeringen in deze stations.

Omschrijving

Inleiding

Binnen het samenwerkingsverband VIVET (Verbetering Informatie Voorziening Energie Transitie), werken 5 overheidspartijen in opdracht van de Ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken aan informatieproducten ten behoeve van de energietransitie. Een belangrijk onderdeel daarvan is de informatievoorziening rondom de ondergrondse energie-infrastructuur, waaronder elektriciteitsnetten. Data wordt steeds belangrijker bij beleidsvorming en de energiesector speelt binnen deze energietransitie een zeer belangrijke rol. VIVET heeft aan de regionale netbeheerders gevraagd om ten behoeve van de energietransities een kaart beschikbaar te stellen met inzicht in de capaciteit van en geplande investeringen voor stations met een spanning van 25kV en meer.

Scope en doelgroep

Op de kaart wordt een indicatie van de beschikbare capaciteit en geplande investeringen getoond van stations met een spanning van 25kV en meer, omdat de primaire doelgroep marktpartijen die plannen hebben voor grootschalige invoeding of afname van elektriciteit is. Dergelijke initiatieven worden op deze stations aangesloten. Investeringen op deze spanningsniveaus zijn omvangrijk en leggen een basis voor de benodigde beschikbare capaciteit voor langere termijn. Onder beschikbare capaciteit wordt het transportvermogen dat ingezet kan worden voor nieuwe initiatieven voor opwek of afname van elektriciteit verstaan, rekening houdend met transportbeperkingen op het hoogspanningsnet van de landelijke netbeheerder TenneT. De kaart geeft geen inzicht in de beschikbare capaciteit van stations met een spanning lager van 25 kV. Dat zijn stations van waaruit de netten worden gevoed waarop doorgaans de particuliere en kleinere zakelijke aansluitingen zijn aangesloten.

Inhoud van de kaartlagen

De kaart bestaat uit acht kaartlagen. Op de kaartlagen wordt afzonderlijk een indicatie gegeven in de beschikbare capaciteit voor invoeding van elektriciteit en voor afname van elektriciteit op 4 momenten in de tijd, namelijk:

 • De huidige situatie (geldig op de datum van de laatste update per station zoals in de kaart weergegeven)
 • De situatie op basis van geplande investeringen binnen 3 jaar van de laatste update per station
 • De situatie op basis van geplande investeringen binnen 5 jaar van de laatste update per station
 • De situatie op basis van geplande investeringen binnen 10 jaar van de laatste update per station

De beschikbare capaciteit kan ieder moment wijzigen. De getoonde informatie is een momentopname. Bij de situatie op de drie momenten in de toekomst wordt de beschikbare capaciteit in de huidige situatie aangevuld met de door de regionale netbeheerders geplande investeringen. De verzorgingsgebieden van de stations worden als “Voronoi diagrammen” getoond, waarin elk punt op de kaart wordt toegewezen aan het stations waar dit punt het dichtst bij in de buurt ligt. Het is hiermee een vereenvoudiging van de werkelijke verzorgingsgebieden van de stations, gekozen om een overzichtelijke kaart te creëren. Tevens sluit deze weergave goed aan bij de doelgroep, aangezien voor grootschalige invoeding en afname van elektriciteit doorgaans op het dichtst bijgelegen station wordt aangesloten.

Uitgangspunten

 • Er kunnen geen rechten aan de kaart ontleend worden en de kaart geeft geen garanties op het kunnen verkrijgen van transportcapaciteit.
 • De kaarten zijn indicatief en bieden geen instrument voor de vaststelling of en op welk station een geplande aansluiting gerealiseerd kan worden.
 • De kaarten geven een indicatie voor de primaire doelgroep (zie “Scope en doelgroep”). Voor initiatieven op andere spanningsniveaus of andere delen van de netinfrastructuur kunnen de mogelijkheden anders zijn.
 • De verzorgingsgebieden per station zijn een simplificatie van de werkelijke netsituatie en indicatief.
 • Er kunnen transportbeperkingen gelden vanuit het hoogspanningsnet van de landelijke netbeheerder TenneT. Hierdoor kan mogelijk niet (direct) de volledige (additionele) beschikbare capaciteit benut worden. Bij de regionale netbeheerders bekend zijnde transportbeperkingen zijn in de kaart verwerkt.
 • Investeringen in de kaart worden overgenomen uit de investeringsplannen van de regionale netbeheerders. Investeringsbeslissingen zijn hierin nog niet definitief genomen en investeringen kunnen nog wijzigen.
 • De implementatie van het Besluit uitvalsituaties hoogspanningsnet (of voluit: Besluit van 1 december 2020 tot wijziging van het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas)) is technisch complex. Het kan zijn dat voor bepaalde transformatorstations nog niet is onderzocht in hoeverre op grond van dit Besluit hierachter meer initiatieven voor grootschalige invoeding van elektriciteit kunnen worden aangesloten (en onder welke voorwaarden).

Neem bij vragen over de mogelijkheden voor realisatie van uw initiatief contact op met uw regionale netbeheerder.

Frequentie van updates

De kaart wordt elk kwartaal voorzien van een update door de regionale netbeheerders. Hoewel wordt gestreefd naar een volledige update per kwartaal kan het voorkomen dat niet voor elk netgebied met deze frequentie nieuwe data beschikbaar is. In de kaart is in de attribuuttabel per station aangegeven van welke peildatum de getoonde informatie is. Doordat de frequentie van updaten van deze kaart lager ligt dan de frequentie waarmee de regionale netbeheerders hun kaarten met gebieden waar sprake is van transportschaarste updaten, kan er incidenteel een verschil tussen de getoonde informatie ontstaan. Gebieden waar sprake is van transportschaarste en/of congestie(management) kunnen niet van deze kaart afgeleid worden. Daarvoor zijn de kaarten met transportschaarste op de websites van de regionale netbeheerders altijd leidend.

afbeelding van Beschikbare capaciteit elektriciteitsnet