Dataset: Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI)

De dataset bestaat uit een netwerk van knopen en takken van het waterverdelingsnetwerk. 

Omschrijving

De dataset bestaat uit een netwerk van knopen en takken van het waterverdelingsnetwerk. Dit netwerk bestaat uit het Nederlandse oppervlaktewater in het hoofdwatersysteem van rijkswaterstaat en een deel van het regionale watersysteem in beheer bij waterschappen en provincies. Het netwerk wordt gebruikt om de vraag- en aanbod van water in het hoofdwatersysteem te simuleren voor droogteanalyses. Knopen representeren volumes water, maar ook: ? locaties waar waterlopen samen komen; ? locaties waar een aan water gerelateerde activiteiten plaatsvinden (lozing, onttrekking); ? randen van het beschouwde systeem (Noordzee, Waddenzee). Water stroomt van de ene naar de andere knoop via een tak. De tak representeert een eventueel geldende beperking voor de uitwisseling van water tussen twee knopen. Takken (zie Figuur 3) worden gedefinieerd met een richting; in Figuur 3 geeft de pijl de richting van de benedenstroomse knoop. Dit betekent niet dat dit de enige mogelijke stromingsrichting is. Iedere tak heeft twee kenmerken: - de capaciteit van de tak in bovenstroomse richting en - de capaciteit van de tak in benedenstroomse richting.