Dataset: NOVEX gebieden

Naast ruimtelijke regie per provincie wordt in de 16 zogeheten NOVEX-gebieden - waaronder Schiphol en Het Groene Hart- ook ingezet op gebiedsgerichte regie. In deze gebieden komen veel nationale opgaven samen, is de transitie ingrijpend of overstijgt het de grenzen van de provincie. Met het oog op de toekomstbestendigheid van de gemaakte keuzes geldt dat water en bodem een leidende en bepalende rol spelen.

Omschrijving

In opdracht van het Ministerie van BZK stelt PDOK de begrenzingen van de NOVEX-gebieden op PDOK beschikbaar. De dataset is beschikbaar als WMS en als Atom downloadservice (downloadbaar bestand in GeoPackage formaat). In het geval dat de begrenzing van een NOVEX-gebied aangepast wordt, zal ook het bestand bijgewerkt worden. Deze dataset maakt deel uit van de basisset NOVEX, een set referentiedata waarover Rijk en provincies hebben afgesproken deze als basis voor de uitwerking van het NOVEX-programma te gebruiken.

Over het NOVEX-programma
In het programma NOVEX werken alle overheden samen aan een plan voor de inrichting van Nederland. Een plan dat er voor zorgt dat we voldoende duurzame, betaalbare en bereikbare woningen hebben, maar ook schone energie en een gezonde natuur. Dat vraagt keuzes, slimme combinaties en innovaties, want ons land wordt niet groter. Niet alles kan overal. Het Rijk heeft de nationale opgaven en doelen samengebracht in een startpakket.

De provincies werken het startpakket uit naar een ruimtelijk voorstel waarin zij nationale opgaven en doelen vertalen, combineren en inpassen in provinciale plannen. Er zijn zestien NOVEX-gebieden aangewezen waar grote ruimtelijke transities om een afzonderlijk ontwikkelperspectief vragen. Deze plannen zullen onderdeel zijn van de ruimtelijke voorstellen van de provincies. Zie de website https://denationaleomgevingsvisie.nl voor meer informatie over het NOVEX-programma.