Dataset: Stedelijk Water (Riolering)

Systemen voor stedelijk water met kenmerken gericht op beheeractiviteiten

Omschrijving

 

Over Stedelijk Water (Riolering)

Met ingang van 27 juni 2019 serveert PDOK de dataset Stedelijk Water (riolering) van RIONED. Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer in heel Nederland. Dit beheer van stedelijk water en riolering betreft de gemeentelijke zorgplichten voor hemelwater, grondwater en huishoudelijk afvalwater. Daarbij worden data steeds belangrijker, mede vanwege het in toenemende mate samenwerken rond, meten aan, modelleren en sturen van (afval)watersystemen.

De dataset Stedelijk Water bevat de gegevens over de ligging en eigenschappen van rioleringsobjecten. In eerste instantie betreft dit vooral rioolleidingen en -putten, gaandeweg ook kolken, huisaansluitingen en bijzondere objecten zoals gemalen en overstorten.

Gegevenswoordenboek Stedelijk Water

Deze dataset is gebaseerd op het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). Dat is de open standaard voor het eenduidig uitwisselen en ontsluiten van gegevens in het stedelijk waterbeheer. Het GWSW wordt ontwikkeld en beheerd door Stichting RIONED in samenwerking met alle stakeholders. Het GWSW is een ontologie, die wordt gepresenteerd via https://data.gwsw.nl/. Op https://apps.gwsw.nl biedt Stichting RIONED de tools om GWSW-conforme datasets (in RDF/RDFS/OWL-2/Turtle) te ontsluiten, valideren, raadplegen en presenteren.

Wie maakt er gebruik van?

De data over de ligging en kenmerken van het stedelijk waterbeheer worden gebruikt door gemeenten, waterschappen, particulieren en marktpartijen zoals ingenieursbureaus, inspectie- en reinigingsbedrijven en aannemers (veelal in opdracht van gemeenten). Zij gebruiken de data voor onder meer kaartmateriaal ten behoeve van het beheer, bij grondroeren, clash detectie, voor capaciteitsprognoses en bij vergunningsaanvragen. Ook omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s maken gebruik van de rioleringsdata.

Data

De rioleringsdatasets van gemeenten zijn beschikbaar als Open Data. Dat betekent dat de data door iedereen gratis en zonder beperkingen te gebruiken is.

Putdeksels en leidingen

 

Webservices en downloads bij PDOK

De datasets van het stedelijk waterbeheer zijn beschikbaar als downloads en webservices via PDOK. Meer informatie over de downloads vindt u onder het tabblad Downloads.

De webservices vindt u onder het tabblad “Geoservices”. Ook kunt u de data inzien via de PDOK viewer, de GWSW server en het GWSW SPARQL end point.

Vragen

Vragen over de GWSW-datasets (inhoudelijk, validatie, etc.) kunt u sturen naar Stichting RIONED via gwsw@rioned.org. U mag PDOK ook direct mailen via beheerpdok@kadaster.nl. Heeft (of maakt) u een mooie toepassing v.w.b. het gebruik van de datasets Stedelijk Water (riolering) en/of het GWSW dan horen wij dat graag! Stuur dan een mail naar gwsw@rioned.org.