Dataset: Wetlands

Wetlands zijn de natte natuurgebieden in Nederland (44 gebieden). Het Wetland verdrag is op 2 februari 1971 te Ramsar in Iran ondertekend. Nederland was een van de zestien landen die het Verdrag toen ondertekende. 

Omschrijving

Wetlands zijn de natte natuurgebieden in Nederland. Het Wetland verdrag is op 2 februari 1971 te Ramsar in Iran ondertekend. Nederland was één van de zestien landen die het Verdrag toen ondertekende. In 1980 heeft Nederland het Verdrag geratificeerd. Het Ramsar Verdrag is één van de oudste Internationale Verdragen over natuur. Inmiddels hebben 138 landen de Wetlands-Conventie ondertekend (stand van zaken augustus 2004). Het Ramsar Verdrag heeft tot doel Wetlands en de daarbij behorende plant- en diersoorten te beschermen. 'Wetlands' ofwel 'nat land' is officieel gedefinieerd volgens het Ramsar Verdrag als: 'Waterrijke gebieden, moerassen, vennen, veen- of plasgebieden, natuurlijk of kunstmatig, blijvend of tijdelijk, met stilstaand of stromend water, zoet, brak of zout, met inbegrip van zeewater, waarvan de diepte bij eb niet meer is dan zes meter'. Hierbij behoren tevens de aan watergebieden grenzende oever- en kustgebieden en binnen deze gebieden gelegen eilanden of zeewatergebieden. In Nederland zijn in totaal 44 Wetlands. Deze Wetlands zijn door het Ramsar Secretariaat op 'The Ramsar List of Wetlands of International Importance' geplaatst. Over elk gebied op de lijst wordt door Wetlands International een uitgebreide database bijgehouden. Deze database en andere informatie over het Ramsar Verdrag kunt u vinden op de website van het Ramsar Secretariaat.


In de periode tussen 1980 en 1995 heeft Nederland achttien Wetlands op deze Ramsar lijst geplaatst. In 2000 zijn nogmaals 26 Wetlands toegevoegd. Landen die toetreden tot de Wetlands Conventie hebben vooral een morele verplichting om het Ramsar Verdrag uit te voeren. De bepalingen zijn minder dwingend en bindend dan die van Europeesrechtelijke verplichtingen, die voortvloeien uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De gebieden die voor deze richtlijnen zijn geselecteerd heten Natura 2000 gebieden. In Nederland zijn alle Wetlands (op één na) tevens Vogelrichtlijngebied ofwel Natura 2000 gebied.


De rol en mogelijkheden van Wetlands worden vaak onderschat. Allereerst hebben ze belangrijke ecologische functies: ze zijn onmisbaar vanwege de ligging op Internationale trekroutes van vogels. Of als kraamkamer voor vissen en zeedieren. Maar ook de mens profiteert van Wetlands: zeker in onze dichtbevolkte delta. Ze worden gebruikt voor visserij, recreatie/toerisme, scheepvaart, waterberging (tegen overstromingen), drinkwatervoorziening of als aantrekkelijke woonomgeving. Er zorgvuldig mee omgaan en het benutten van kansen is dus belangrijk. In totaal is bijna een miljoen hectare in Nederland Wetland, dat is 27% van de totale oppervlakte van ons land (inclusief territoriale wateren).