Dataset: Richtlijn Overstromingsrisico

Gebieden met Potentieel Significant Overstromingsrisico in Nederland bevat de aangewezen gebieden uit het rapport 'Overstromingsrisico's in Nederland.

Omschrijving

Gebieden met Potentieel Significant Overstromingsrisico in Nederland bevat de aangewezen gebieden uit het rapport 'Overstromingsrisico's in Nederland, 2018 die geclassificeerd zijn als A, B, C en gerepresenteerd als vlakken. Voorlopige overstromingsrisicobeoordeling en aanwijzing van gebieden met potentieel significant overstromingsrisico in het kader van de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) 2e cyclus: 2016 – 2021'. De gebieden zijn aangewezen op basis van de volgende uitgangspunten: Gebieden worden onderscheiden naar de vier afzonderlijke stroomgebiedsdistricten; Gebieden worden onderverdeeld naar de vier typen (A, B, C, D) overstromingen waarmee het verschil in bescherming tot uitdrukking komt, evenals de diversiteit in verantwoordelijkheden en rollen van betrokken overheden; De begrenzing van de gebieden wordt gebaseerd op uiterste grenzen van het potentieel overstroombaar gebied, zoals vastgesteld op basis van simulaties uit de landelijke database overstromingen. Voor de primaire waterkeringen is het gebied aangevuld tot de hoge gronden lijn . De rijkskanaaldijken maken deel uit van de aangewezen gebieden. In totaal worden er in Nederland 14 GPSOR onderscheiden. Gebieden van het Type D komen in het Eems en Schelde stroomgebied niet voor. Er zijn gebieden die zowel kunnen overstromen vanuit het hoofdwatersysteem (B) als het regionale watersysteem (C).