Dataset: BRO Geomorfologische kaart (GMM)

De Geomorfologische Kaart (GMM) beschrijft de ‘landvormen’ aan het aardoppervlak van Nederland gemaakt voor een schaal van 1:50.000. De kaart geeft informatie over de vorm, het reliëf en de ontstaanswijze.

Omschrijving

De Geomorfologische Kaart (GMM) beschrijft de ‘landvormen’ aan het aardoppervlak van Nederland gemaakt voor een schaal van 1:50.000. De kaart geeft informatie over de vorm, het reliëf en de ontstaanswijze.

Aanvullend op de beschrijving van de landvormen is op de kaart informatie te vinden over afwijkende geologische afzettingen in de bovengrond zoals opgebracht materiaal en eventuele bijzonderheden in het reliëf zoals vergravingen. Ook wordt beschreven of de landvorm onder invloed staat van actieve geomorfologische processen, zoals stuivende kust- en landduinen en sedimentatie en erosie in en langs grote rivieren en op slikken en schorren. Al deze informatie is per eenheid op de kaart weergegeven en wordt toegelicht in de online legenda.

Voor welk gebruik geschikt?

De Geomorfologische Kaart is bruikbaar voor planvorming bij ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken, klimaatadaptatie, ecologie en natuurontwikkeling. De kaart kan ook gebruikt worden om de kans op de aanwezigheid van archeologische resten te bepalen.

De kaart is landsdekkend, maar in stedelijke gebieden is weinig tot geen informatie te geven. Vanaf 2019 wordt bij actualisatie van de kaart ook onder de bebouwing gekarteerd. Water en dijken van geomorfologisch belang zijn als aparte lagen beschikbaar. De ondergrond van het Nederlandse deel van het Continentaal Plat is niet in de Geomorfologische Kaart opgenomen.

De gebruiksschaal voor de Geomorfologische Kaart varieert van landelijk tot gemeentelijk. De kaart is zonder aanvullende gegevens niet geschikt voor lokale toepassingen, bijvoorbeeld op straat- of gebouwniveau. Voor het gebruik is het raadzaam een expert te raadplegen bij het interpreteren van de kaart.

Bronhouder

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is bronhouder van de Geomorfologische Kaart. Wageningen Environmental Research is de leverancier.

Vragen

Vragen over de BRO datasets kun je stellen aan de BRO-Servicedesk of op het Geoforum.
Meer weten over de BRO? Klik dan hier.