424 resultaten gevonden

Publiekrechtelijke beperkingen

Dataset

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken betreft door overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw.

Natura 2000

Dataset

Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermd natuurgebied in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van beide en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten. 

Kaderrichtlijn Mariene Strategie 2018

Dataset

Het bestand is specifiek ten behoeve van de rapportage voor de EU Richtlijn Stedelijk Afvalwater opgebouwd uit door CBS opgevraagde data van diverse waterbeheerders.

Drone no-fly zones

Dataset

Webservice met de no-fly zones voor drones. Ook de recreatieve drone-vlieger moet zich aan deze no-fly zones houden. Tot op straatniveau is op de kaart zichtbaar waar je wel en niet met een drone mag vliegen. 

Bestuurlijke Gebieden

Dataset

Overzicht van de bestuurlijke indeling van Nederland in gemeenten en provincies alsmede de landsgrens. Gegevens zijn afgeleid uit de Basisregistratie Kadaster (BRK).

Administratieve Eenheden (INSPIRE geharmoniseerd)

Dataset

Overzicht van de bestuurlijke indeling van Nederland in gemeenten en provincies. Gegevens zijn gebaseerd op de dataset Bestuurlijke Grenzen, welke afgeleid is uit de Basisregistratie Kadaster (BRK).

Agrarisch Areaal Nederland (AAN)

Dataset

Geografische afbakening van landbouwgrond in Nederland (grond die wordt gebruikt als bouwland, blijvend grasland of de teelt van blijvende gewassen).